ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Postoperatif Erken Dönemde Epidural Kateter Takılıyken Yanlışlıkla Klopidogrel ve Aspirin Verilen Hastada Kateter Çekilme Zamanının Belirlenmesi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 157-160 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.157

Postoperatif Erken Dönemde Epidural Kateter Takılıyken Yanlışlıkla Klopidogrel ve Aspirin Verilen Hastada Kateter Çekilme Zamanının Belirlenmesi

Jülide Ergil1, Kevser Peker2, Derya Özkan1, Aslı Dönmez1, Alp Dolgun3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Ankara
2Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Kırşehir
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Ankara

Postoperatif erken dönemde epidural kateter takılı iken yanlışlıkla klopidogrel ve aspirin verilen hastada kateter çekilme zamanının belirlenmesi
Nöroaksiyel blok uygulamalarına bağlı bir çok komplikasyon gelişebilmektedir. Epidural hematom, kateter yerleştirilmesi sırasında gelişebileceği gibi kateter çekilmesini takiben de gelişebileceğinden antikoagülan kullanan hastalarda hem epidural kateter yerleştirilmesi hem de çekilmesi özellik gerektirir. Bu olgu sunumunda, kombine spinal epidural anestezi ile aorta sağ iliak arter bypass greftlemesi yapılan ve postoperatif erken dönemde kateter çekilmeden önce cerrahi ekip tarafından oral 75 mg klopidogrel ve 100 mg salisilat başlanan hasta sunulmaktadır

Anahtar Kelimeler: Epidural kateter, klopidogrel, aspirin

Determination of the Epidural Catheter Withdrawal time in Patients Mistakenly Given Clopidogrel and Aspirin in the Early Postoperative Period

Jülide Ergil1, Kevser Peker2, Derya Özkan1, Aslı Dönmez1, Alp Dolgun3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara
2Ahi Evran Uiversity Education and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Kırşehir
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Department of Cardiyovascular Surgery, Ankara

There are many complications due to neuroaxial block applications. Because of epidural hematoma may develop during catheter placement as it may develop following catheter withdrawal, patients with anticoagulant therapy require attention both epidural catheter placement and withdrawal. In this case report, we present a patient who underwent aortic right iliac artery bypass grafting with combined spinal epidural anesthesia and given 75 mg clopidogrel or 100 mg salicylate by the surgical team before catheter removal in the early postoperative period.

Keywords: Epidural catheter, clopidogrel, salicylate

Jülide Ergil, Kevser Peker, Derya Özkan, Aslı Dönmez, Alp Dolgun. Determination of the Epidural Catheter Withdrawal time in Patients Mistakenly Given Clopidogrel and Aspirin in the Early Postoperative Period. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 157-160

Sorumlu Yazar: Kevser Peker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale