ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı PEEP Düzeyinin Etkilerinin Karşılaştırılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 116-120 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.116

Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı PEEP Düzeyinin Etkilerinin Karşılaştırılması

İncifer Siyahkoç1, Nurgül Yurtseven1, Ercan Siyahkoç1, Suna Yaka1, Tamer Okay2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastenesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastenesi,Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, torakotomi ameliyatı geçirecek hastalarda tek akciğer ventilasyonu sırasında düşük tidal volümle (TV) birlikte uygulanan iki farklı ekspiryum sonu pozitif basınç (PEEP) düzeyinin solunum ve hemodinami üzerine etkilerini incelemek amacı ile yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz Eğitim Planlama Kurulu Onayı ve yazılı onamı alındıktan sonra torakotomi ameliyatı uygulanacak 40 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalar çift lümenli endotrakeal tüp ile entübe edilerek tek akciğer ventilasyonuna (TAV) geçildiğinde rastgele iki gruba ayrıldı. Grup 1(n: 20): TAV sırasında ventile olan akciğere TV: 6 ml/kg ve 5 cmH2O PEEP uygulanan hastalar, Grup 2(n: 20): TV: 6 ml/kg ve 10 cmH2O PEEP uygulanan hastalardan oluştu. Çalışma sırasında hastalardan arter kan gazı örneği alınarak T0: Supin pozisyon, indüksiyon öncesi, T1: indüksiyon sonrası çift akciğer ventilasyonu, T2: TAV 15 dk., T3: TAV 30 dk., T4: TAV 45 dk., T5: Supin pozisyon extübasyon öncesi, T6: Postop 6.saat olmak üzere 7 dönemde ortalama arter basınçları, kalp atım hızı, parsiyel oksijen basıncı, parsiyel karbondioksit basıncı, pik havayolu basıncı (PİP) ve plato basınç değerleri kaydedildi.
BULGULAR: İki grup ortalama arter basınçları ve kalp atım hızı açısından karşılaştırıldığında T1, T2, T3 ve T4 periyodlarında Grup 2’de istatistiksel olarak anlamlı düşme görülse de, değerler fizyolojik sınırlardaydı. Grup 2 hastalarında PaO2 değerlerinde yükselme ve PaCO2’de düşme anlamlı idi. TAV’na geçildiği T2, T3 ve T4 periyodlarında PİP ve plato basınçları Grup 2'de ki hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonunda torakotomi ameliyatları sırasında ventile edilen akciğere düşük TV ile 10 cmH2O PEEP uygulamasının hemodinamik ve solunum mekanikleri üzerine olumsuzluğa neden olmadan oksijenasyona olumlu katkılarda bulunduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Tek akciğer ventilasyonu, PEEP, Lateral dekübit pozisyonu

Comparıson of Two Dıfferent Peep Levels in One Lung Ventilation

İncifer Siyahkoç1, Nurgül Yurtseven1, Ercan Siyahkoç1, Suna Yaka1, Tamer Okay2
1Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Center, Training and Research Hospital,Depertmant of Anaestgesiology and Reanimation Istanbul
2Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Center, Training and Research Hospital,Depertmant of Thoracic Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: This study aims to analyze the effects of two different positive end expiratory pressure (PEEP) levels during single lung ventilation with low tidal volume (TV) in patients undergoing thoracotomy.
METHODS: After the Hospital Education Planning Board approval and written consent 40 patients with planned thoracotomy were enrolled in the study. All patients were intubated with double lumen endotracheal tube and one-lung ventilation (OLV) was initiated the patients were randomized into two groups. Group 1 (n: 20) consisted of patients with a lower lung ventilation of 6 ml/kg TV and 5 cm H2O PEEP; and Group 2 (n: 20) consisted of patients with a lower lung ventilation of 6 ml/kg TV and 10 cm H2O PEEP. Arterial blood gas samples were taken and mean arterial pressure, heart rate, partial oxygen pressure (pO2), partial carbondioxide pressure (pCO2), peak airway pressures (PİP), plateau pressure values were recorded at 7 different time points namely T0: Supine position, before the induction, T1: double lung ventilation after induction, T2: OLV 15 minutes, T3: OLV 30 minutes, T4: OLV 45 minutes, T5: pre-extubation, supine position, T6: Postoperative 6th hour.
RESULTS: Mean arterial pressure and heart rate values were significantly lower at T1, T2, T3 ve T4 periods in Group 2; however, this decrease was in physiological limit. Group 2 patients had significantly higher PaO2 and lower PaCO2 values. In time points T2, T3 and T4 when the patients were under OLV, PiP and Plateau pressures in Group 2 patients were significantly higher (p < 0.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that low tidal volume and 10 cm H2O PEEP to the lower lung during thoracotomy yielded a positive contribution to oxygenation with negligible hemodynamic complications.

Keywords: One-lung ventilation, PEEP, Lateral decubitus position

İncifer Siyahkoç, Nurgül Yurtseven, Ercan Siyahkoç, Suna Yaka, Tamer Okay. Comparıson of Two Dıfferent Peep Levels in One Lung Ventilation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 116-120

Sorumlu Yazar: Nurgül Yurtseven, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale