ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Propofol ve Roküronyum İntravenöz Enjeksiyon Ağrısının Algılanmasında, Kullanılan Damar Yolu Yeri, Kanül Çapı ve Cinsiyet İlişkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 132-138 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.132

Propofol ve Roküronyum İntravenöz Enjeksiyon Ağrısının Algılanmasında, Kullanılan Damar Yolu Yeri, Kanül Çapı ve Cinsiyet İlişkisi

Onur Avcı1, Salıh Yıldırım1, Mehmet Fatıh Yörük1, Ahmet Cemıl İsbır2, Cevdet Düger2, İdrıs Erşan1, Canan Baran Ünal1
1Numune Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü Sivas/Türkiye
2Cumhuri̇yet Üni̇versi̇tesi̇ Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü Sivas/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Propofolün enjeksiyon ağrısı en iyi bilinen, en sık karşılaşılan yan etkisidir ve
insidansı % 24-80’dir. Steroid yapılı, nondepolarizan bir kas gevşetici olan roküronyum da
enjeksiyon ağrısına sebep olabilen ajanlardandır. Çalışmamızda propofol ve roküronyum
enjeksiyon ağrısının algılanmasında, kullanılan damar yolunun yeri, kullanılan intraketin çapı ve cinsiyet ile ilişkisinin karşılaştırılmasını amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya, 1 Haziran 2012 ve 31 Aralık 2012 tarihleri arasında
XXX Hastanesi ameliyathanesinde genel anestezi ile operasyonu planlanan 16-80
yaş arasında ASA I-II grubundan 637 hasta dahil edildi. Olgular intravenöz (iv) kanülasyon yeri ve kullanılan kanülün çapına göre dört gruba ayrıldılar. Grup 1 (el üstü 20 gauge), Grup 2 (antekubital bölge 20 gauge), Grup 3 (el üstü 22 gauge) ve Grup 4 (antekubital 22 gauge) olarak belirlendi.

BULGULAR: Hastaların demografik bulguları ve ilk hemodinamik parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Propofol enjeksiyonu esnasında; 637 hastanın 387 tanesi ağrı tepkisi göstermezken, 250 tanesi çeşitli derecelerde ağrı tepkisi verdiler. Aynı hastaların 335 tanesi roküronyum enjeksiyonu esnasında ağrı tepkisi tariflemezken, 302 tanesi çeşitli derecelerde ağrı tepkisi gösterdiler. Grup 3’ de propofol enjeksiyonunda erkeklerin %76.7’ si, kadınların %47.4’ ü ağrı tepkisi göstermediler. Aynı gruptaki erkek hastaların %53.3’ü, kadınların %47.4’ ü roküronyum enjeksiyonunda ağrı tepkisi göstermediler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamıza katılan kadın hastaların erkek hastalara göre el üstü ve küçük çaplı intraketlerle açılan damar yollarında her iki ilacın enjeksiyonuna daha fazla ağrı tepkisi verdiğini tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Propofol, Roküronyum, Ağrı.

Relationship Between Diameter of the Cannula, Vascular Access Site Used and Gender and the Pain Perception of Intravenous Injection of Propofol and Rocuronium

Onur Avcı1, Salıh Yıldırım1, Mehmet Fatıh Yörük1, Ahmet Cemıl İsbır2, Cevdet Düger2, İdrıs Erşan1, Canan Baran Ünal1
1Numune Hospital Department Of Anestesiology And Reanimation Sivas/Turkey
2Cumhurıyet Unıversıty Department Of Anestesiology And Reanimation Sivas/Turkey

INTRODUCTION: With an incidence of 24-80%,injection pain of propofol is it’s most well known and most frequent side effect. Recuronium, a steroidal nondepolarizing muscle relaxant, is also among agents which can cause injection pain. The goal of our study was to investigate the relevance of cannula diameter, location of vascular access and gender in pain perception of intravenous injection of propofol and rocuronium.
METHODS: 637 patients in ASA I-II groups between the ages of 16-80 were included in this study, whose operations were planned with general anesthesia in XXX Hospital between June 1st 2012 and December 31st 2012. Cases were divided into four groups according to cannulation location and cannula diameter as: Group 1 (hand 20 gauge), group 2 (antecubital zone 20 gauge), group 3 (hand 22 gauge) and group 4 (antecubital zone 22 gauge).
RESULTS: There was no significant difference between patients’ demographic factors and initial hemodynamic parameters. During propofol injection; while 387 out of 637 patients did not show pain reaction, 250 of them reacted at various degrees. During rocuronium injection of the same patients, while 335 of them did not describe any pain, 302 of them reacted variously. In group 3, 76.7% of men and 47.4% of women did not describe any pain with propofol injection. In the same group, 53.3% of men and 47.4% of women did not describe any pain with rocuronium injection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We observed that compared to men, women included in our study showed more pain reaction to both drugs’ hand injections with small diameter branules.

Keywords: Propofol, Rocuronium, Pain.

Onur Avcı, Salıh Yıldırım, Mehmet Fatıh Yörük, Ahmet Cemıl İsbır, Cevdet Düger, İdrıs Erşan, Canan Baran Ünal. Relationship Between Diameter of the Cannula, Vascular Access Site Used and Gender and the Pain Perception of Intravenous Injection of Propofol and Rocuronium. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 132-138

Sorumlu Yazar: Onur Avcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale