ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Koroner Arter Baypas Cerrahisinden Sonra Postoperatif Analjezide Parasetamol, Diklofenak sodyum ve Tramadol Verilmesi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 23-28 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.023

Koroner Arter Baypas Cerrahisinden Sonra Postoperatif Analjezide Parasetamol, Diklofenak sodyum ve Tramadol Verilmesi

Yaşar Arslan1, Türkan Kudsioğlu2, Nihan Yapıcı2, Zuhal Aykaç3
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı
2Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, EAH, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada koroner arter baypas (KABG) ameliyatı geçiren hastalara postoperatif süreçte parasetamol, diklofenak sodyum ve tramadol uygulamasının postoperatif ağrı üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik komite ve bilgilendirilmiş onamları alınan KABG uygulanacak normal böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına sahip ve ejeksiyon fraksiyonu % 40 üzerinde olan 200 hasta çalışmaya alındı. Hastalar rastgele dört gruba ayrıldı; grup I (n=50) parasetamol IV, grup II (n=50) diklofenak sodyum IM, group III (n=50) IV tramadol alan hastalar, ve grup IV (n=50) plasebo. Grup IV de ki hastalar sadece 2 µg/kg/saat fentanil aldı. Hemodinamik ve biyokimyasal parametreler kaydedildi. Postoperatif ağrı vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Plesoba grubunda ekstübasyon zamanı daha uzun, PaCO2 seviyeleri ve ortalama kan basıncı diğer gruplara göre daha yüksekti. Diğer analjezi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda IV parasetamol'ün analjezik etkisinin diklofenak ve tramadol'e benzer olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: parasetamol, diklofenak sodyum, tramadol, koroner arter baypas greft, postoperatif analjezi

Administration of Paracetamol, Diclofenac Sodium, And Tramadol in Postoperative Analgesia After Coronary Artery Bypass Surgery

Yaşar Arslan1, Türkan Kudsioğlu2, Nihan Yapıcı2, Zuhal Aykaç3
1Afyon Kocatepe University, Department of Anesthesiology
2Siyami Ersek Thoracic and Cardiovasculary Center, Department of Anesthesiology
3Marmara University, Department of Anesthesiology

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the effects of paracetamol, diclofenac sodium, and tramadol administration in the postoperative period for the patients who underwent coronary artery bypass grafting (CABG) on postoperative pain.

METHODS: After the approval of ethics committee and informed consent 200 patients who undergoing CABG with normal renal and liver functions and an ejection fraction value of 40 % were included. The patients were randomly divided into four groups: group I (n=50) patients received paracetamol (IV), group II (n=50) patients received diclofenac sodium(IM), group III (n=50) patients received tramadol(IV), and group IV (n=50) patients received placebo. Group IV was given only 2 µg/kg/h of fentanyl for 2 hours. Hemodynamic values and biochemical parameters were recorded. Postoperative pain was assessed using visuel analog scale(VAS).
RESULTS: In the placebo group, PaCO2 levels were higher, mean arterial pressure was higher and extubation time was longer than the other groups. There was no statistically significant difference between the three analgesia groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on our study results, analgesic effect of IV paracetamol appears to be similar to diclofenac and tramadol.

Keywords: paracetamol, diclofenac sodium, tramadol, coronary artery bypass grafting, postoperative analgesia.

Yaşar Arslan, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç. Administration of Paracetamol, Diclofenac Sodium, And Tramadol in Postoperative Analgesia After Coronary Artery Bypass Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 23-28

Sorumlu Yazar: Yaşar Arslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale