ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Abdominal aortik anevrizma tamirinde kombine spinal epidural anestezi mi ya da lokal anestezi + sedoanaljezi mi? [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 95-100 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.095

Abdominal aortik anevrizma tamirinde kombine spinal epidural anestezi mi ya da lokal anestezi + sedoanaljezi mi?

Cavidan Arar1, Ünal Sezen1, Adnan Yüksek1, Hatice Sarıkaya1, Filiz Turan1, Cüneyt Turan1, Cengiz Mordeniz1, Onur Baran1, Mustafa Günkaya1, Selami Gürkan2, Özcan Gür2, Gamze Saraçoğlu3
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Abd. Tekirdağ
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi Abd. Tekirdağ
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Abd. Tekirdağ

AMAÇ: Abdominal aort anevrizması tamiri için farklı anestezi modaliteleri ya da kombinasyonları uygulanabilir. Geriatrik hastalarda eşlik eden patolojiler varlığından dolayı mortalite ve morbidite riski artmıştır. Çalışmamız geriatrik hastalarda endovasküler anevrizma tamiri için seçilebilen iki farklı anestezi metodunu karşılaştırmayı amaçlamıştır.
YÖNTEMLER: 16 yüksek riskli geriatrik hasta çalışmaya dahil edildi. Elektif ya da acil olarak endovasküler anevrizma operasyonu olacak 16 yüksek riskli hastanın parametreleri çalışmada kullanıldı. Grup – I (n: 8)’e lokal anestezi ve sedasyon uygulanırken, Grup – II’ye ise kombine spinal epidural anestezi uygulandı. İntraoperatif ve postoperatif hemodinamik parametreler gözlendi ve kayıt altına alındı. İki grubun demografik özellikleri birbirlerine uyumlu idi.
BULGULAR: Komplikasyon oranı ortalama olarak %6,25 ve anlamlı olarak bulunmadı (p>0,05). Hastanede ve yoğun bakımda kalma oranında ise iki grup arasında ise önemli bir fark bulunmadı (p>0,05).
SONUÇ: Kombine spinal ve epidural anestezi daha çok tecrübe gerektirir ama lokal anestezi ve sedasyondan endovasküler aort anevrizması hastaları için daha güvenlidir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizması, endovasküler cerrahi, yüksek kardiyak risk, kombine spinal epidural anestezi, lokal anestezi

Combined spinal-epidural anesthesia or local anesthesia + sedoanalgesia in abdominal aortic aneurism repair?

Cavidan Arar1, Ünal Sezen1, Adnan Yüksek1, Hatice Sarıkaya1, Filiz Turan1, Cüneyt Turan1, Cengiz Mordeniz1, Onur Baran1, Mustafa Günkaya1, Selami Gürkan2, Özcan Gür2, Gamze Saraçoğlu3
1Namik Kemal University Department Of Anesthesiologhy And Reanimation. Tekirdag
2Namik Kemal University Department Of Cardiovascular Surgery. Tekirdag
3Namık Kemal University Department Of Public Health. Tekirdag

OBJECTIVE: Anesthesia for the repair of abdominal aortic aneurism can be performed with different modalities of anesthesia or their combinations. The risk level for the morbidity and mortality of the patients, is increased in geriatric patients with the existence of accompanying pathology. To compare two different anesthesia methods (local anesthesia and sedation vs combined spinal and epidural anesthesia) for the repair of endovascular aneurism in a geriatric patient.
METHODS: 16 high risk geriatric patients were included in the study. The parameters of 16 high risk patients who underwent elective or emergency treatment for endovascular aneurism were included. Group-I (n: 8) was given local anesthesia and sedation, Group-II (n: 8) was given combined spinal and epidural anesthesia. Intraoperative and postoperative hemodynamic parameters were reviewed and analyzed. The demographic data of the two groups ressembled each other.
RESULTS: The complication rate was calculated at an average of 6.25%, which was considered insignificant (p> 0.05). There was no significant difference between the duration of hospital and intensive care unit stay for the two groups (p> 0.05).
CONCLUSION: Combined spinal and epidural anesthesia requires much more experience, but it is safer than local anesthesia and sedation for endovascular aneurism patients.

Keywords: Abdominal aort aneurism, endovasculary surgery, high cardiac risk, combined spinal epidurally anesthesia, local anesthesia

Cavidan Arar, Ünal Sezen, Adnan Yüksek, Hatice Sarıkaya, Filiz Turan, Cüneyt Turan, Cengiz Mordeniz, Onur Baran, Mustafa Günkaya, Selami Gürkan, Özcan Gür, Gamze Saraçoğlu. Combined spinal-epidural anesthesia or local anesthesia + sedoanalgesia in abdominal aortic aneurism repair?. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 95-100

Sorumlu Yazar: Cavidan Arar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale