ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Evre II KOAH’lı hastalarda tek akciğer ventilasyonu sırasında bağımsız akciğere oksijen insuflasyonunun oksijenasyon ve solunum mekanikleri üzerine etkileri. [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 82-88 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.082

Evre II KOAH’lı hastalarda tek akciğer ventilasyonu sırasında bağımsız akciğere oksijen insuflasyonunun oksijenasyon ve solunum mekanikleri üzerine etkileri.

Tülün Öztürk1, Demet Aydın1, Sadık Yaldız2, Gökhan Yuncu3, Aynur Atay4, Serdar Savacı4
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Abd.
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi. Göğüs Cerrahisi Abd.
3Pamukkale Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Göğüs Cerrahisi Abd.
4İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı akciğer cerrahisi geçiren hastalarda, dependent akciğere ekstrensek PEEP (PEEPe; 5 hastanın PEEPi 'ine eşit) uygularken, ventile edilmeyen akciğere 6 L/dak. oksijen sunumunun; oksijenasyon, şant oranı ve solunum mekanikleri üzerindeki değişikliklerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektif akciğer cerrahisi geçirecek, stage II kronik obstrüktif akciğer hastalıklı hastalar(n=22), çift lümenli endobronşial tüp ile entübe edildi ve pulmoner arter kateteri uygulandı. Tek akciğer ventilasyon ayarları: 6 ml/kg tidal volüm, 12 soluk/dak., ve I: E oranı 1: 2 olarak yapıldı. Çalışma ardışık 4 periyoddan oluştu(her period 15 dakika sürdü): İlk stabilizasyon periyodu (PEEP0-1: no PEEP) sonrası, non-dependent akciğer havaya açıkken dependent akciğere ektrensek PEEP (PEEPe; intrinsic PEEP seviyesinde) uygulandı. İkinci stabilizasyon periyodu (PEEP0-2: no PEEP: ) sonrasında, dependent akciğere PEEPe uygulanırken, non-dependent akciğere tüp içine yerleştirilen kanül aracılığı ile 6 L/dak. oksijen(O2) sunuldu(PEEPe+O2,). Her bir 15 dakikalı periyodun sonunda hemodinamic veriler, akciğer kompliyansı(C), havayolu rezistansı(R), ve PEEPi kaydedildi ve kan gazı örnekleri alındı.
BULGULAR: PEEPe+ O2 periyodunda PEEPe periyodu ile karşılaştırıldığında, Qs/Qt anlamlı olarak düşük iken(p<0.0001), PaO2 anlamlı olarak daha yüksek(p<0.001) idi. PEEPe deki kompliyans, PEEP0 ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak artmıştı (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ventile akciğere hastanın PEEPi 'ne eşdeğer ekstrensek PEEPe ile, non-ventile akciğere oksijen insuflasyonu, oksijenasyonu artırdı ve Qs/Qt oranını azalttı. Bu ekstra donanım gerektirmeyen basit ve yararlı metodu önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: tek akciğer ventilasyonu, oksijen sunumu, PEEP

Effects of non-dependent lung oxygen insufflation on oxygenation and respiratory mechanics during one-lung ventilation in patients with stage II COPD.

Tülün Öztürk1, Demet Aydın1, Sadık Yaldız2, Gökhan Yuncu3, Aynur Atay4, Serdar Savacı4
1Celal Bayar University. Faculty Of Medicine. Department Of Anaesthesiology And Reanimation.
2Celal Bayar University. Faculty Of Medicine. Department Of Thorax Surgery
3Pamukkale University. Faculty Of Medicine. Department Of Thorax Surgery.
4İzmir Atatürk Teaching Hospital. Clinic Of Anaesthesiology And Reanimation.

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the changes on oxygenation, shunt ratio and respiratory mechanics of 6 L/min oxygen insufflation to the non-dependent lung, while extrinsic PEEP(PEEPe, equivalent to the patient’s PEEPi) was being applied to the dependent lung in patients undergoing lung surgery.
METHODS: Patients with stage II COPD undergoing elective lung surgery(n=22) were intubated with a double-lumen endobronchial tube and performed a PA catheter. One lung ventilation settings were: tidal volume 6 ml/kg, 12 breaths/min, and I: E ratio 1: 2. Procedure was performed in four sequential period(each period continued for 15 minutes): After first stabilization period (PEEP0-1), PEEPe (at the level of intrinsic PEEP,PEEPi) was applied in the dependent lung while the non-dependent lung was open to air. After second stabilization period (PEEP0-2), the non-dependent lung received 6 L/min oxygen(O2) through a catheter placed into the tube while PEEPe (at the level of PEEPi)was applied in the dependent lung (PEEPe+O2).At the end of each 15 minute period, haemodynamic data, lung compliance(C), airway resistance(R), and PEEPi were recorded and blood gas samples obtained
RESULTS: PaO2 was significantly higher during the PEEPe+O2 period(p<0.001), while Qs/Qt was significantly lower in the PEEPe+O2 period when compared with the PEEPe period (p<0.0001).Compliance increased significantly during PEEPe compared to PEEP0-1(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The insufflation of oxygen to the non-dependent lung with application of PEEPe, equivalent to the patient's PEEPi to the dependent lung, increased oxygenation and decreased Qs/Qt in patients with moderate COPD.We recommend this simple and useful method which does not need extra equipment.

Keywords: one lung ventilation, oxygen insufflation, PEEP

Tülün Öztürk, Demet Aydın, Sadık Yaldız, Gökhan Yuncu, Aynur Atay, Serdar Savacı. Effects of non-dependent lung oxygen insufflation on oxygenation and respiratory mechanics during one-lung ventilation in patients with stage II COPD.. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 82-88

Sorumlu Yazar: Tülün Öztürk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale