ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Deneyimlerimiz: Retrospektif Değerlendirme [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 29-34 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.029

Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Deneyimlerimiz: Retrospektif Değerlendirme

Mehmet Salim Akdemir1, Ebru Tarıkçı Kılıç1, Haluk Kılıç2, Seher Altınel3
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon
2Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji
3Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda yineleyen intravenöz (IV) yollara ulaşımın zorluğu çok sık karşılaşılan bir sorundur. Santral venöz kateterizasyon (SVK) bu yüzden sık kullanılan bir yöntemdir. Çalışmamızın amacı, hastanemizin yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirilen juguler ve subklavyen santral venöz kateter yerleştirme işlemlerimizdeki başarı oranı ve komplikasyon sıklığını retrospektif olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Ocak 2010 – Mart 2013 tarihleri arasında kliniğimizde santral venöz kateter uygulanan 211 hastanın demografik verileri, primer tanıları, girişim sayısı, komplikasyon sıklığı kaydedildi. Hastalar giriş venlerine göre sağ internal juguler ven (Grup J) ve sağ subklavyen ven (Grup S) olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 72’si (%34.1) kadın 139’u (%65.9) erkekti. Hastaların yaş aralıkları 28-96, yaş ortalaması ise 70,89±11,32 yıldır. Olguların %55,9’una (n=118) Juguler kateter, %44,1’ine (n=93) Subklavyen kateter uygulanmıştır. Komplikasyon %13,7’sinde (n=29) saptanmıştır. Bu olguların %31,0 (n=9) enfeksiyon, %24,2’sinde (n=7) pnömotorax ve %44,8’inde (n=13) hematom gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SVK oldukça sık başvurulan ve ciddi komplikasyon riski olan girişimsel bir işlemdir. SVK takılması sonrasında olguların yakın takibinin komplikasyonların sıklığını azaltıp erken tanınmasına yol açacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateterizasyon, yoğun bakım, santral venöz kateterizasyon komplikasyonları

Our experiences in central venous catheterization in intensive care unit: Retrospective Evaluation

Mehmet Salim Akdemir1, Ebru Tarıkçı Kılıç1, Haluk Kılıç2, Seher Altınel3
1Ümraniye Reseach and Education Hospital, Anesthesiology And Reanimation
2Bayrampaşa State Hospital, Microbiology And Clinical Microbiology
3Ankara Oncology Reseach and Education Hospital, Anesthesiology And Reanimation

INTRODUCTION: The difficulty of accessing recurrent intravenous (IV) routes in intensive care unit (ICU) patients is a frequently encountered problem. Central venous catheterization has been increasingly used. The aim of this study was to evaluate retrospectively the successfull catheterization incidence and complications of juguler and subclavian central venous catheterization.
METHODS: We retrospectively reviewed the files of 211 ICU patients who underwent central venous catherisation between January 2010-March 2013. Patients demographic data, primary diagnoses, number of interventions, the frequency of complications, were recorded. Patients were evaluated as right internal jugular vein (Group J) and right subclavian vein (Group S) groups according to their entrance.
RESULTS: 72 patients (%34.1) were female and 139 (%65.9) were male. The ages ranged from 28-96 years and the mean age was 70.89 +11.32 years. %55.9 internal juguler catheterisations were performed and %44.1 subclavian catheterisations were performed. The complication seen in %13.7 (29) due to the infection %31 (n: 9), %24.2 (n: 7) pneumothorax, %44.8 (n: 13) haematoma.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Central venous catheterization is an important issue both in follow-up and management period of the patients, but have some complications. Close observation of patients after catheterization is considerable for determining and management of complications.

Keywords: Central Venous Catheterisation, Intensive Care Unit, Central Venous Catheterisation Complications

Mehmet Salim Akdemir, Ebru Tarıkçı Kılıç, Haluk Kılıç, Seher Altınel. Our experiences in central venous catheterization in intensive care unit: Retrospective Evaluation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 29-34

Sorumlu Yazar: Ebru Tarıkçı Kılıç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale