ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Çok Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığı ve Dejeneratif Kalp Kapağı Olan Bir Hastanın Acil Spinal Cerrahisinde Başarılı Bir Anestezi Uygulaması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(4): 91-95 | DOI: 10.5222/GKDAD.2011.091

Çok Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığı ve Dejeneratif Kalp Kapağı Olan Bir Hastanın Acil Spinal Cerrahisinde Başarılı Bir Anestezi Uygulaması

Murat Karcıoğlu1, Kasım Tuzcu1, Işıl Davarcı1, Yusuf Bolkan Bozdoğan1, Selim Turhanoğlu1, Adnan Burak Akçay2, Murat Altaş3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakütesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Antakya
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakütesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antakya
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakütesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, Antakya

Kardiyak hastanın nonkardiyak cerrahisinde preoperatif değerlendirme konusundaki bütün çabalar olası komplikasyonları tahmin etmek ve onlardan korunmak içindir.
L1 çökme fraktürü ön tanısı ile 80 yaşındaki kadın hastaya acil ameliyat kararı alındı.
Hastanın muayenesinde akciğer ödeminde olduğu ve kalp yetmezliği geliştiği tespit edildi. Önceki koroner anjiyografi raporunda çok yüksek riskli koroner arter hastası olduğu ve hastanın baypası kabul etmediği öğrenildi. Hastanın bu haliyle opere olmasının çok riskli olduğu ve kardiyoloji tarafından yine değerlendirilmesi istendi. Cerrah ve hasta yakınları ile görüşülüp koroner yoğun bakıma gönderildi. Ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu (EF) % 30-35, 3-4º mitral yetmezliği (MY) vardı. Akciğer ödemi tedavisi için vazodilatör + diüretik + pozitif inotropik tedavi aldı. Yaklaşık 1 haftalık agressif tedaviden sonra kan gazları düzeldi, hemodinamisi stabilleşti ve EF’si % 45, MY 2-3º civarındaydı. Bu haliyle ameliyata alınmasına karar verildi. Ameliyathanede invaziv monitörizasyon yapıldı. Anestezi indüksiyonunda midazolam, fentanil, rokuronyum ve lidokain verildi. İdamesi ise % 50 hava + % 50 O2 ve sevofluran ile sürdürüldü. Hasta ameliyat boyunca hemodinamik olarak stabil seyretti. Üç saat süren ameliyat sorunsuz tamamlandı. Sonuç olarak, ameliyat öncesi değerlendirmede mümkün olduğu kadar her hasta kardiyak semptomlar bakımından dikkatle sorgulanmalı, ayrıntılı muayene edilmelidir. Perioperatif pulmoner ödem ve kalp yetmezliği (KKY) varlığında nonkardiyak cerrahi acil değilse ertelenmeli ve KKY fonksiyonel derecesine göre perioperatif dönem boyunca agressif olarak tedavi edilmelidir. Acil durumlarda kardiyologlar ile konsulte edilerek birlikte karar verilmeli ve hasta optimal koşullarda ameliyata alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, pulmoner ödem, acil nonkardiyak cerrahi

A Successful Administration of Anesthesia in An Urgent Spinal Surgery of a Patient with a High Risk of Coronary Artery and Degenerative Cardiac Valvular Diseases

Murat Karcıoğlu1, Kasım Tuzcu1, Işıl Davarcı1, Yusuf Bolkan Bozdoğan1, Selim Turhanoğlu1, Adnan Burak Akçay2, Murat Altaş3
1Mustafa Kemal University Medical Fakütesi, Anesthesiology Department, Antioch
2Mustafa Kemal University Medical Fakütesi, Cardiology Department, Antioch
3Mustafa Kemal University Medical Fakütesi, Department Of Neurosurgery, Antioch

In noncardiac surgery of cardiac patients, all efforts during the preoperative assessment are to predict, and prevent potential complications An urgent operation was decided to be performed on a 80-year-old female patient with the diagnosis of depression fracture of L1. During assessment of the patient before anesthesia, we learned that patient had coronary artery disease. During the physical examination, pulmonary edema was detected secondary to the congestive heart failure. The patient was sent to coronary intensive care unit after talking with patient’s relatives and the attending surgeon. After aggressive treatment about a week, blood gas values were improved and hemodynamic values were stabilized. In this condition, we decided operation for the patient. Invasive monitorization was performed in the operation room. For induction of anesthesia, midazolam, fentanyl, rocuronium, and lidocaine were given. The maintenance of anesthesia provided with sevoflurane plus 50 % of air and 50 % of oxygen. The patient remained stable during the operation. A three-hour operation was completed without any problem, and she was remained at a steady state up to the discharge. As a conclusion, each patient should be questioned and examined carefully about cardiac manifestations during the preoperative assessment. In the presence of any sign or symptom of congestive heart failure (CHF), noncardiac surgeries should be postponed if it is not urgent. Such patients should be treated aggressively during the perioperative period according to the functional degree of CHF. In case of emergency, consultation with cardiologists should arrive at a consensus, and patients should be operated under optimal conditions.

Keywords: coronary artery disease, urgent noncardiac surgery, congestive heart failure, pulmonary edema

Murat Karcıoğlu, Kasım Tuzcu, Işıl Davarcı, Yusuf Bolkan Bozdoğan, Selim Turhanoğlu, Adnan Burak Akçay, Murat Altaş. A Successful Administration of Anesthesia in An Urgent Spinal Surgery of a Patient with a High Risk of Coronary Artery and Degenerative Cardiac Valvular Diseases. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(4): 91-95

Sorumlu Yazar: Murat Karcıoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale