ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Karaciğer Nakil Alıcısı Bir Çocuk Olguda Santral Venöz Katetere Bağlı Gelişen Venöz Stenoz [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 146-148 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.146

Karaciğer Nakil Alıcısı Bir Çocuk Olguda Santral Venöz Katetere Bağlı Gelişen Venöz Stenoz

Mehmet Ali Erdoğan1, Yusuf Ziya Çolak1, Osman Kaçmaz1, Mehmet Kolu2, Hüseyin İlksen Toprak1
1İnönü ÜniversitesiTıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ana Bilim dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Radyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya

Santral venöz kateterizasyon klinik pratikte yaygın olarak uygulamaktadır. Santral venöz kateterizasyonun trombotik, stenotik ve infeksiyöz komplikasyonları yaşamı tehdit edicidir. Kronik hemodiyaliz hastalarının %5 ile 50 ‘sinde subkalvien vende stenoz oluştuğu bildirilmiştir. Özellikle yetişkinlerden daha küçük çapda damarlara sahip olduklarından çocuklarda santral kateterler; venöz stenoz riski taşıdığı düşünülmektedir. Bu sunuda; yaklaşık 30 gün önce karaciğer nakli nedeniyle opere olan ve sağ internal jugüler veninin normal olduğu görülen çocuk olguda, geçici santral venöz katater sonrasında gelişen venöz stenozu sunmayı amaçladık. Santral venöz kanülasyonun önemli bir komplikasyonu olan venöz stenozun geçici kanülasyon sonrasında ve kısa süre sonra gelişebileceği, ayrıca USG rehberliği ile bunun kolayca tespit edilebilmeciğini gördük.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz stenöz, santral venöz kateter, karaciğer nakli

Venous Stenosis Due to Central Venous Catheter in a Child who is Liver Transplant Recipient

Mehmet Ali Erdoğan1, Yusuf Ziya Çolak1, Osman Kaçmaz1, Mehmet Kolu2, Hüseyin İlksen Toprak1
1Inonu University, Medicine Fakulty, Anaesthesia and Reanimation, Malatya, Turkey
2Inonu University, Medicine Fakulty,Radiology, Malatya, Turkey

Central venous catheterization is widely used in clinical practice. Thrombotic, stenotic and infectious complications of central venous catheterization are life threatening. It has been reported that 5 to 50% of patients with chronic hemodialysis had venous stenosis. It is thought that children have more the risk of venous stenosis than adult due to whose had vessels of a smaller diameter. In this presentation; we aimed to present venous stenosis that occured after transient central venous catheterization in a child who underwent liver transplantation approximately 30 days ago and who had normal internal jugular vein. We observed that venous stenosis which is an important complication of central venous cannulation can develop after temporary cannulation and shortly time, and can be easily detected with USG guidance.

Keywords: Central vein stenosis, central venous catheter, liver transplantation

Mehmet Ali Erdoğan, Yusuf Ziya Çolak, Osman Kaçmaz, Mehmet Kolu, Hüseyin İlksen Toprak. Venous Stenosis Due to Central Venous Catheter in a Child who is Liver Transplant Recipient. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(4): 146-148

Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Erdoğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale