ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Pediatrik Sol Ventrikül Asist Device İmplantasyonunda Transözofageal Ekokardiyografi ile Saptanan Outflow Kanül Malpozisyonu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 111-115 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.111

Pediatrik Sol Ventrikül Asist Device İmplantasyonunda Transözofageal Ekokardiyografi ile Saptanan Outflow Kanül Malpozisyonu

Ümit Karadeniz1, Aslı Demir1, Perihan Kemerci1, Ayşegül Özgök1, Ümit Kervan2, Sabit Kocabeyoğlu2, Utku Ünal2, Mustafa Paç2
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,kalp Cerrahisi Kliniği, Ankara

Kalp yetmezliği; tedavideki gelişmelere rağmen pediatrik popülasyonda medikal tedaviye dirençli bir sorun olarak halen güncelliğini korumaktadır. Uygun donör bulunana kadar geçen süre içinde bu hastalarda sağkalımı arttırmak için köprü tedavi olarak mekanik sirkulatuar destek cihazları kullanılmaktadır. Ekokardiyografi Ventriküler Asist Device(VAD) yerleştirilmesi öncesinde, sırasında ve sonrasında en çok kullanılan görüntüleme yöntemidir. Transözofageal ekokardiyografi hemodinaminin takibi açısından olduğu kadar VAD’ ın yerleşimi ve yerleşim sonrası fonksiyonu değerlendirmede önemlidir.
Bu sunumda mekanik sirkülatuar destekcihaz implantasyonu yapılan, operasyon sonunda outflow kanül malpozisyonu transözofageal ekokardiyografi ile saptanan ve yeniden açılarak düzeltilen pediatrik bir olgu tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: mekanik sirkulatuar destek cihazları, intraoperatif transözofageal ekokardiyografi, pediatrik kalp cerrahisi, kardiyak anestezi, sağ ventrikül disfonksiyonu

Outflow Cannula Malposition Detected by Transesophageal Echocardiography During Pediatric Left Ventricular Assist Device Implantation

Ümit Karadeniz1, Aslı Demir1, Perihan Kemerci1, Ayşegül Özgök1, Ümit Kervan2, Sabit Kocabeyoğlu2, Utku Ünal2, Mustafa Paç2
1Turkiye Yuksek Ihtisas Education And Research Hospital, Department Of Anaesthesia, Ankara
2Turkiye Yuksek Ihtisas Education And Research Hospital, Department Of Cardiac Surgery, Ankara

Heart failure is still a vital concern as a medical treatment-resistant problem in pediatric population despite the improvements in new treatments. Mechanical circulatory assist devices are utilized as a bridge treatment in order to increase the rate of survive of the patients until the available donor is provided. Echocardiography is the most commonly used method before, during and afterwards the placement of the Ventricular Assist Device. Transesophageal echocardiography is important both for the monitoring of hemodynamics and the evaluation of the VAD's implantation and post-implantation function.
In this presentation, a pediatric case which a mechanical circulatory assist device implantation is applied, at end of the operation outflow cannula malposition is detected with transesophageal echocardiography and corrected re-opening is discussed.

Keywords: Mechanical circulatory assist devices, intraoperative transesophageal echocardiography, pediatric heart surgery, cardiac anesthesia, right ventricular dysfunction

Ümit Karadeniz, Aslı Demir, Perihan Kemerci, Ayşegül Özgök, Ümit Kervan, Sabit Kocabeyoğlu, Utku Ünal, Mustafa Paç. Outflow Cannula Malposition Detected by Transesophageal Echocardiography During Pediatric Left Ventricular Assist Device Implantation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(2): 111-115

Sorumlu Yazar: Perihan Kemerci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale