ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Endotrakeal entübasyonda Airtraq ve Macintosh laringoskop kullanımının hemodinami üzerine yanıtlarının karşılaştırılması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 11-15 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.011

Endotrakeal entübasyonda Airtraq ve Macintosh laringoskop kullanımının hemodinami üzerine yanıtlarının karşılaştırılması

Murat Acarel1, Hilmi Ömer Ayanoğlu2
1Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Marmara Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı Airtraq ve Macintosh laringoskop ile yapılan endotrakeal entübasyonda hemodinamik yanıtların karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik Komite onayı alındıktan sonra, ASA I grubunda, 18-65 yaş arası, havayolu anatomisi Mallampati I-II olan, elektif cerrahi geçirecek 60 hasta çalışmaya alındı. Randomize olarak iki gruba ayrılan (n=30) hastaların kalp hızı, noninvaziv sistolik, diyastolik ve ortalama arter basıncı, tidal sonu karbondioksit basıncı ve periferik oksijen satürasyonu monitörizas edildi. Grup M hastalar Macintosh, grup A Airtraq laringoskop ile entübe edildi. Hastaların anestezi indüksiyondan önce ve sonra, havayolu sağlama girişiminden sonra 5 dk süresince hemodinamik veriler kaydedildi ve istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Her iki grup arasında preoperatif, 0.dk, 1.dk, 2.dk, 3.dk, 4.dk, ve 5.dk sistolik, diyastolik ve ortalama arter basınçları ile kalp hızları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Ancak iki grupta da sistolik, diyastolik ve ortalama arter basınçları ile kalp hızları 1.dakikada belirgin arttı. (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel anestezi altında endotrakeal entübasyon uygulamasında Airtraq laringoskobun kolaylık ve hemodinamik yanıt açısından, Macintosh laringoskop ile eşit koşullar sağladığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Macintosh laringoskop, Airtraq laringoskop, endotrekeal entübasyon

Comparison of the hemodynamic effects of the endotracheal intubation with Airtraq and Macintosh laryngoscopes.

Murat Acarel1, Hilmi Ömer Ayanoğlu2
1Dr. Siyami Ersek Chest Cardiac and vascular surgery training and Research Hospital
2Marmara School of Medicine, DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the hemodynamic effects of the endotracheal intubation performed with Airtaq® (Prodol Meditec, Vizcaya, Spain) and Macintosh laryngoscopes.
METHODS: After approval by the Institutional Ethics Committe and obtaining patients’ written consents, 60 patients aged between 18 – 65 years, ASA group I, with Mallampati scores I - II undergoing elective surgery were included in the study. Patients were randomized into two groups (n=30). All patients had their heart rate (HR), non-invasive systolic arterial pressure (SAP), diastolic arterial pressure (DAP), mean arterial pressure (MAP), end-tidal carbondioksite pressure (ETCO2) and peripheral oxygen saturation (SpO2) monitored. Patients in the first and second groups were intubated using Macintosh and Airtraq laryngoscopes respectively. Hemodynamic parameters of all patients were recorded before induction (preop), after induction (0 min), and every 5 minutes after intubation. The recorded data were compared statistically.
RESULTS: There were no significant differences between two groups regarding demographic characteristics and Mallampati scores. Systolic, diastolic and mean arterial pressures and heart rate values in preoperative period and at 0., 1., 2., 3., 4., and 5. min did not show statistically significant differences between groups (p>0,05). In both of groups, systolic, diastolic and mean arterial pressure and heart rate values ​ increased significantly at 1.min (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Airtraq laryngoscope was found comparable to Macintosh laryngoscope concerning ease of use and hemodynamic response to intubation.

Keywords: Macintosh laryngoscope, Airtraq laryngoscope, intubation

Murat Acarel, Hilmi Ömer Ayanoğlu. Comparison of the hemodynamic effects of the endotracheal intubation with Airtraq and Macintosh laryngoscopes.. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 11-15

Sorumlu Yazar: Murat Acarel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale