ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Comparison of Blood Gas Measurements Drawn with Synchronous Dried and Liquid Heparinized Injector and Biochemical Analyzes [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 118-123 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.98704

Comparison of Blood Gas Measurements Drawn with Synchronous Dried and Liquid Heparinized Injector and Biochemical Analyzes

Saliha Aksun1, Berna Uyan2, Murat Aksun2, Elif Neziroğlu2, Serap Öztürk2, Hasan Fatih Tanyeli2, Hasan İner3, İhsan Peker3, Orhan Gökalp3, Nagihan Karahan2, Ali Gürbüz3
1Deparment of Biochemistry, Katip Celebi University Ataturk Training and Education Hospital, Izmir, Turkey
2Deparment of Anesthesiology and Reanimation, Katip Celebi University Ataturk Training and Education Hospital, Izmir, Turkey
3Deparment of Cardiovascular Surgery, Katip Celebi University Ataturk Training and Education Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: In arterial blood gas(ABG) analysis, heparin ready dry(DH) injectors can be used as well as heparin wash-done(LH) injectors. In our study, two methods were comparized in terms of ABG parameters and were evaluated the correlations of biochemical analyses.
METHODS: The study performed in cardiovascular surgeries intensive care unit in 57 patients who has intraarterial cathaters. Biochemical analysis were compared in simultaneously taken blood samples with DH injectors and LH(heparin sodium) injectors.
RESULTS: pH,sO2,lactate and HCO3 values measured statistically significantly low in LH injectors compared to DH injectors but base deficit values have been found to be high in samples taken with LH injectors. Potassium levels measured with LH injectors were statistically significantly lower than DH injectors and biochemistry results, and potassium levels measured with DH injectors were lower than biochemistry results. Sodium levels measured with LH injectors were found higher than DH injectors results and biochemistry results. There were no statistically significant difference between DH injectors and biochemistry results. In glucose measurements, LH results were statistically significantly lower than DH results and higher than biochemical results; furthermore DH results were higher than biochemical results.
DISCUSSION AND CONCLUSION: More acidotic results were obtained from LH injectors than DH injectors. We think that higher Na+ results obtained in LH injectors due to Na+ content of heparin itself. The samples using LH may have caused low levels of K+ due to dilution. When LH is used, the size of the injector and the amount of blood taken are important. Heparin has to be washed out of the injector with the air in the injector after heparin wash-done procedure. If heparin is not completely emptied, or when small amounts of blood are taken, blood pH may be masured lower because of LH-induced dilution. We think that, the amount of LH amount after syringe washing with heparin can not be fully known and different application will be done due to different individuals, DH injectors usage will be much more suitable and differences of results between biochemistry results may occur due to many factors such as the way of sample taking and the time period of analysis.

Keywords: Blood gase, Dried heparine, Liquid heparine, Biochemical analyses

Eş Zamanlı Kuru Ve Sıvı Heparinli Enjektörle Alınan Kan Gazı Ölçümlerinin Ve Biyokimya Analizlerinin Karşılaştırılması

Saliha Aksun1, Berna Uyan2, Murat Aksun2, Elif Neziroğlu2, Serap Öztürk2, Hasan Fatih Tanyeli2, Hasan İner3, İhsan Peker3, Orhan Gökalp3, Nagihan Karahan2, Ali Gürbüz3
1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Izmir
2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Izmir
3Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Izmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Arteriyel kan gazı(AKG) analizinde kuru heparinli enjektörler(KH) kullanılabildiği gibi, heparinle yıkama yapılmış enjektörler(SH) de kullanılabilmektedir. Çalışmamızda, iki yöntemin AKG parametreleri açısından karşılaştırılması ve biyokimyasal analizlerle korelasyonunu değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya kalp-damar yoğun bakım ünitesinde intraarteriyel kateteri olan 57 hasta alındı. Eş zamanlı KH'li ve SH'li(heparin sodyum) enjektöre alınan kanlar ve biyokimya analizleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: SH'le PH,SO2,laktat ve HCO3 değerleri, KH'le ölçülen değerlerden istatistiksel olarak anlamlı düşük, baz açığı ise daha çok bulundu. K+ ölçümlerinde, SH sonuçları KH ve biyokimya sonuçlarından; KH sonuçları ise biyokimya sonuçlarından istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. Na+ ölçümlerinde, SH sonuçları KH ve biyokimya sonuçlarından istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu. KH ile biyokimya sonuçları arasında anlamlı fark bulunmadı. Glikoz ölçümlerinde, SH sonuçlarının KH değerinden düşük, biyokimya sonuçlarından yüksek; KH sonuçlarının ise biyokimya sonuçlarından yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SH'li örneklerde, KH'lilere göre daha asidotik veriler elde edilmiştir. Na+ değerlerinin SH kullanılanlarda yüksek bulunmasını, heparinin içeriğinde bulunan sodyumdan kaynaklandığını düşünmekteyiz. SH kullanılan örnekler dilüsyona bağlı K+ düzeylerinin düşüklüğüne neden olmuş olabilir. SH kullanıldığında enjektörün boyutu ve kanın miktarı önemlidir. SH'le enjektör yıkandıktan sonra heparin enjektörün içindeki havayla birlikte boşaltılmalıdır. Heparin tam boşaltılmadığında veya az kan çekildiğinde SH'e bağlı dilüsyon, pH’yı yanlış olarak düşük çıkartacaktır. SH'le yıkama sonrası enjektörde ne kadar heparin kaldığı tam bilinemeyeceğinden ve kişiler arasında farklı uygulamalar olabileceğinden, AKG analizinde KH'li enjektörlerin kullanımının daha uygun olacağını, biyokimyasal analizlerle aralarındaki farklar açısından da kan örneğinin alınma şeklinden, analiz süresine kadar geçen süre gibi pek çok faktörün etkisinin olabileceğini düşünmekteyiz.


Anahtar Kelimeler: Kan gazı, Sıvı heparin, Kuru heparin, Biyokimyasal analiz

Saliha Aksun, Berna Uyan, Murat Aksun, Elif Neziroğlu, Serap Öztürk, Hasan Fatih Tanyeli, Hasan İner, İhsan Peker, Orhan Gökalp, Nagihan Karahan, Ali Gürbüz. Comparison of Blood Gas Measurements Drawn with Synchronous Dried and Liquid Heparinized Injector and Biochemical Analyzes. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(3): 118-123

Corresponding Author: Murat Aksun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale