ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Therapeutic Impact of Transthoracic Echocardiography and Lung Ultrasonography in the Intensive Care Unit [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(3): 78-83 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.078

The Therapeutic Impact of Transthoracic Echocardiography and Lung Ultrasonography in the Intensive Care Unit

Mustafa Anıl Cömert1, Sezer Öcal2, Kubilay Demirağ2, İlkin Çankayalı2, Mehmet Uyar2
1Dr. Siyami Ersek Chest Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Intensive Care Unit

INTRODUCTION: There is a need for high diagnostic approaches with nonviasive accuracy in the determination of fluid balance and in the regulation of treatments in critically ill patients in intensive care units. In our study, we investigated the importance of transthoracic echocardiography and lung ultrasonography in hemodynamics and fluid therapy in critically ill patients.
METHODS: TTE and lung USG were performed by an intensive care physician on the first day of intensive care unit in 61 patients with anesthesia intensive care unit and mechanical ventilation support in our hospital. Clinical characteristics of patients, TTE and USG findings of lung and evaluation periods were recorded. Fluid balance of patients was evaluated by physical examination, hemodynamic and TTE data. Left ventricular ejection fraction, v.cava inferior diameter, and collapsibility index were calculated by calculating right atrial pressure, and the patient's fluid status, inotropic therapy was re-adjusted or not altered. Pleural effusion detection and interventional procedures were recorded by comparing USG findings with chest X-ray to thoracic computed tomography findings.
RESULTS: : Of the 80 patients, 19 were excluded from the study because of insufficient image quality. Liquid and inotropic therapy was redesigned in 37 of 60 (60.7%) patients. Pleural effusion was detected with USG in 18 (29.5%) of 61 patients and thoracentesis and / or pleural fluid drainage was performed with USG in eight (13.1%) patients. In the 16 patients (26.2%), no treatment change or intervention was performed. The average evaluation period for TTE and USG was recorded as 12.98 minutes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: TTE and pulmonary USG is an important guide in the provision of characteristic fluid balance and in the regulation of inotropic treatment, in pleural effusion detection and in interventional procedures in intensive care units. A noninvasive monitoring and bedhead application is an important advantage in that it can be assessed in a short time.

Keywords: echocardiography, fluid therapy, mechanical ventilation, ultrasonography

Yoğun Bakımda Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonografisinin tedavi üzerine etkisi

Mustafa Anıl Cömert1, Sezer Öcal2, Kubilay Demirağ2, İlkin Çankayalı2, Mehmet Uyar2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hast.
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım Ünitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım ünitelerinde yatan kritik hastalarda sıvı dengesinin belirlenmesi ve tedavilerinin düzenlenmesinde nonivaziv doğruluk değeri yüksek tanısal yaklaşımlara gereksinim devam etmektedir. Çalışmamızda yoğun bakımdaki kritik hastalarda transtorasik ekokardiyografi ve akciğer ultrasonografisinin hemodinami ve sıvı tedavisindeki önemini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde anestezi yoğun bakım ünitesinde, mekanik ventilasyon desteğinde olan 61 hastaya yoğun bakım 1. gününde yoğun bakım doktoru tarafından TTE ve akciğer USG'nu yapıldı. Hastaların klinik özellikleri, TTE ve akciğer USG bulguları ve değerlendirme süreleri kayıt edildi. Hastaların sıvı dengesi fizik muayene, hemodinamik ve TTE veriler ile değerlendirildi. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, v.cava inferior çapı ve kollapsibilite indeksi sağ atrial basıncı hesaplanarak hastanın sıvı durumu, inotrop tedavisi yeniden düzenlendi veya değişiklik yapılmadı. USG değerlendirmeleri ile akciğer grafisi yada toraks bilgisayarlı tomografi bulguları karşılaştırılarak plevral effüzyon tespiti ve girişimsel işlem uygulamaları kayıt edildi.
BULGULAR: 80 hastadan 19 tanesinde yeterli görüntü kalitesi elde edilemediğinden çalışma dışı bırakıldı. 61 hastanın 37 tanesinde (% 60.7) sıvı ve inotrop tedavisi yeniden düzenlendi. 61 hastanın 18 tanesinde (% 29.5) USG ile plevral sıvı tespit edildi, sekiz (% 13.1) hastaya USG eşliğinde torasentez ve/veya plevral sıvı drenajı yapıldı. Onaltı hastada (%26.2) ise herhangi bir tedavi değişikliği veya girişim uygulanmadı. TTE ve USG için değerlendirme süresi ortalama 12.98 dakika olarak kaydedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TTE ve akciğer USG uygulaması yoğun bakım ünitelerinde özellik sıvı dengesinin sağlanması ve inotrop tedavisinin düzenlenmesinde, plevral effüzyon tespitinde ve girişimsel işlemlerde önemli bir rehber olmaktadır. Noninvaziv bir monitorizasyon ve yatak başı uygulanabilir olması, kısa sürede değerlendirilebilme olanağı sağlaması da önemli avantajlarıdır.

Anahtar Kelimeler: mekanik ventilasyon, transtorasik ekokardiyografi, akciğer ultrasonografisi, sıvı tedavisi

Mustafa Anıl Cömert, Sezer Öcal, Kubilay Demirağ, İlkin Çankayalı, Mehmet Uyar. The Therapeutic Impact of Transthoracic Echocardiography and Lung Ultrasonography in the Intensive Care Unit. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(3): 78-83

Corresponding Author: Mustafa Anıl Cömert, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale