ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Effect of Cardiopulmonary Bypass on Tiiyodothyronine Functions in Congenital Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 261-265 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.90958

Effect of Cardiopulmonary Bypass on Tiiyodothyronine Functions in Congenital Cardiac Surgery

Esin Egilmez1, Nurşen Tanrıkulu2, Murat Çiçek3, Nurgul Yurtseven4
1Yeniyüzyıl University, Private Gaziosmanpaşa Hospital
2Private Ataşehir Medicana International Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation
3Department Of Pediatric Cardiac Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Hospital
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Hospital

Objective: In this study, the effect of open heart surgery on triiodothyronine (T3) functions
was investigated in patients undergoing congenital cardiac surgery.
Methods: 30 patients who underwent elective congenital cardiac surgery were prospectively
enrolled in the study. Preoperatively (T0), during cardiopulmonary bypass (T1), postoperative
0th hour (T2), postoperative 1st day (T3), 2nd day (T4), 3rd day (T5) and 8 days (T6), free T3,
thyroxine (T4) and thyroid stimulating hormone (TSH) values, intubation time, intensive care
and hospital stay were recorded.
Results: According to T0 time T3 levels decreased statistically significantly in T2, T3, T4 and
T5 periods, TSH levels decreased in T2, T3 and T4 while T4 levels were found to be statistically
significantly lower at T2 and T3 periods than T1 time.(p <0.05). There was a negative
correlation between T3 levels and the duration of intubation and hospital stay at the change
in T5 time compared to T0 time.
Conclusion: It was found that T3 levels decreased after congenital cardiac surgery, and
triiodothyronine levels negatively affected the duration of intubation and hospital stay

Keywords: Triiodothyronine, congenital, heart surgery

Konjenital Kalp Cerrahisinde Kardiyopulmoner Baypasın Triiyodotironin Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Esin Egilmez1, Nurşen Tanrıkulu2, Murat Çiçek3, Nurgul Yurtseven4
1Yeniyüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi.
2Özel Ataşehir Medicana International Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü.
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pediyatrik Kalp Cerrahisi Bölümü
4Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü.

Amaç: Bu çalışmada konjenital kardiyak cerrahiye gidecek hastalarda, açık kalp cerrahisinin
triiyodotironin (T3) düzeylerine etkisi incelenmiştir.
Yöntem: Elektif olarak konjenital kardiyak cerrahi geçiren 30 hasta prospektif olarak çalışmaya
alınarak preoperatif (T0), pompa (T1), postoperatif 0.saat (T2), postoperatif 1. Gün (T3),
2. Gün (T4), 3. Gün (T5) ve 8. Gününde (T6), serbest T3, tiroksin (T4) ve tiroid uyarıcı hormon
(TSH) değerleri, entübasyon zamanı, yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri kaydedildi.
Bulgular: T0 zamanına göre T3 düzeyleri T2, T3, T4 ve T5’de, TSH düzeyleri T2, T3 ve T4’de
istatistiksel olarak anlamlı düşerken, T4 düzeylerinde T1 zamanına göre T2 ve T3 zamanındaki
değerler istatiksel olarak anlamlı düşük bulundu. T3 düzeylerinde T0 zamanına göre T5
zamanındaki değişim ile entübasyon ve hastanede kalış süreleri arasında negatif korelasyon
tespit edildi.
Sonuç: Konjenital kardiyak cerrahi sonrası T3 seviyelerinin düştüğü ve düşük T3 seviyelerinin
entübasyon ve hastanede kalış sürelerini olumsuz olarak etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Triiyodotironin, konjenital, kalp cerrahisi

Esin Egilmez, Nurşen Tanrıkulu, Murat Çiçek, Nurgul Yurtseven. Effect of Cardiopulmonary Bypass on Tiiyodothyronine Functions in Congenital Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 261-265

Corresponding Author: Nurşen Tanrıkulu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale