ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Anesthetic Management in Anterior Mediastinal Pheochromocytoma Case [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 260-266 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.80775

Anesthetic Management in Anterior Mediastinal Pheochromocytoma Case

Yücel Özgür
Yedikule Chest Diseases And Chest Surgery Training And Research Hospital, Clinic Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul, Turkey

Paraganglioma can be found in different parts of the body. In this case report, a rare case of anterior mediastinal paraganlioma was examined. Pheochromocytoma can pose problems in intraoperative anesthesia management. A 17-year-old male patient with an anterior mediastinal mass was first scheduled for thoracoscopic tumor resection, and then proceeded with open thoracotomy. The patient, who was diagnosed with preoperative pheochromocytoma, had a history of dual antihypertensive drug use. The patient, who showed an intraoperative labile course, had episodes of hypertension (270/140 mmHg) and tachycardia (200 bpm). Esmolol and nitroglycerin infusion was applied and intervened. Diagnosis of paraganglioma-related pheochromocytoma can be challenging. Risks can be minimized by making appropriate decisions and interventions before and during the operation.

Keywords: Pheochromocytoma, Paraganglioma, Mediastianal mass, Anesthesia, Thoracotomy

Anterior Mediasten Feokromasitoma Vakasında Anestezi Yönetimi

Yücel Özgür
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Paraganglioma, vücudun değişik bölgelerinde bulunabilir. Bu olgu sunumunda ender görülen anterior mediastinal paraganlioma olgusu incelenmiştir. Feokromasitoma, ameliyat içinde anestezi yönetiminde sorunlar oluşturabilir. On yedi yaşında anterior mediastinal kitlesi olan erkek hastaya ilk olarak torakoskopik tümör rezeksiyonu planlandı ardından açık torakotomiye geçildi. Preoperatif feokromasitoma tanısı olan hastaya 2’li antihipertansif ilaç kullanım öyküsü mevcuttu. İntraoperatif labil bir seyir gösteren hastanın hipertansiyon (270/140 mmHg) ve taşikardi (200 atım/dk) atakları oldu. Esmelol ve nitrogliserine infüzyonu uygulanarak müdahale edildi. Paragangliomaya bağlı feokromasitomanın teşhisi zor bir durum olabilir. Ameliyat öncesinde ve içinde alınacak kararlar ve uygun yaklaşımlar ile riskler en aza indirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Feokromasitoma, Paraganglioma, Mediastianal kitle, Anestezi, Torakotomi

Yücel Özgür. Anesthetic Management in Anterior Mediastinal Pheochromocytoma Case. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 260-266

Corresponding Author: Yücel Özgür, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale