ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Negative Baseline Imaging Does not Exclude Acute Pulmonary Embolism in Patients with Recurrent Syncopal Episodes and Cardiac Biomarker Elevation [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 254-257 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.77598

Negative Baseline Imaging Does not Exclude Acute Pulmonary Embolism in Patients with Recurrent Syncopal Episodes and Cardiac Biomarker Elevation

Umut Kocabas, Hakan Altay, Flora Özkalaycı, Seçkin Pehlivanoğlu
Department of Cardiology, Başkent University Istanbul Hospital, Istanbul, Turkey

Acute pulmonary embolism (PE) is an important vascular disease with high mortality and morbidity and syncope is an uncommon presentation sign of acute PE. This report presents two cases illustrating acute PE as a cause of recurrent syncopal episodes with elevated cardiac troponin and N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels despite normal initial trans-thoracic echocardiographic examination and negative Doppler ultrasound imaging for detection of deep vein thrombosis.

Keywords: cardiac biomarker, pulmonary embolism, syncope, troponin.

Yineleyen Senkop Atakları ve Kardiyak Biyomarker Yükselmesi Olan Hastalarda Normal Saptanan Bazal Görüntüleme Testleri Akut Pulmoner Emboliyi Ekarte Ettirmez

Umut Kocabas, Hakan Altay, Flora Özkalaycı, Seçkin Pehlivanoğlu
Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Akut pulmoner emboli (PE), yüksek mortalite ve morbiditeye sahip önemli bir vasküler hastalıktır ve senkop akut PE’nin ender görülen bir belirtisidir. Bu makalede, yineleyen senkop atakları ile birlikte yüksek kardiyak troponin ve N-terminal pro-B-tipi natriüretik peptid düzeylerine sahip olup, ilk değerlendirmede normal trans-torasik ekokardiyografi ve normal alt ekstremite derin venöz Doppler ultrasonografi bulguları saptanan 2 akut pulmoner emboli olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: kardiyak biyomarker, pulmoner emboli, senkop, troponin.

Umut Kocabas, Hakan Altay, Flora Özkalaycı, Seçkin Pehlivanoğlu. Negative Baseline Imaging Does not Exclude Acute Pulmonary Embolism in Patients with Recurrent Syncopal Episodes and Cardiac Biomarker Elevation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 254-257

Corresponding Author: Umut Kocabas, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale