ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Effect of Preoperative Anemia on Postoperative Morbidity and Mortality in Patients Undergoing Thoracic Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 197-203 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.73644

The Effect of Preoperative Anemia on Postoperative Morbidity and Mortality in Patients Undergoing Thoracic Surgery

Ayten Saraçoğlu1, Didem Gungor Arslan2, Tunç Laçin2, Esra Yamansavcı Şirzai2, Hasan Batirel2, Christian Fenger-Eriksen3, Mustafa Yüksel2, Zuhal Aykac1
1Department of Anesthesiology and Intensive Care, Marmara University Medical School, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Marmara University Medical School, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Intensive Care, Aarhus University Medical School, Aarhus, Denmark

INTRODUCTION: Anemia is common in patients undergoing thoracic surgery due to three main risk factors including iron deficiency, chronic disease and iatrogenic factors, all of which can be prevented and treated. Our hypothesis was that the incidence of anemia may be higher than expected and associated with perioperative complications.
METHODS: The data belonging to a total of 107 adult patients were included in the final analysis. We recorded demographic features, pre- and postoperative laboratory findings, comorbidities, blood transfusion rates, complications, mortality, type of surgery, rate of re-exploration,and duration of hospital stay.
RESULTS: The incidence of anemia was 43.9%, being higher in men with 57.4 percent. Anemic patients had a significantly prolonged hospital stay, higher rate of ICU hospitalizations, higher levels of pre- and postoperative creatinine and lower levels of postoperative Hb, Htc and preoperative INR (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Even though the rate of mortality was not affected, anemia was associated with a higher rate of ICU admission and longer hospital stay. In order to reduce anemia-induced perioperative complications, the treatment of preoperative anemia should be considered for thoracic surgery patients.

Keywords: anemia, morbidity, mortality, thoracic surgery

Torasik Cerrahi Geçiren Hastalarda Preoperatif Aneminin Postoperatif Morbidite ve Mortaliteye Etkisi

Ayten Saraçoğlu1, Didem Gungor Arslan2, Tunç Laçin2, Esra Yamansavcı Şirzai2, Hasan Batirel2, Christian Fenger-Eriksen3, Mustafa Yüksel2, Zuhal Aykac1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Aarhus Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Aarhus, Danimarka

GİRİŞ ve AMAÇ: Anemi, göğüs cerrahisi geçiren hastalarda demir eksikliği, kronik hastalık ve iyatrojenik olmak üzere üç ana risk faktörü nedeniyle sık görülmektedir ve bunların tümü önlenebilir ve tedavi edilebilirdir. Hipotezimiz anemi insidansının beklenenden yüksek olabileceği ve perioperatif komplikasyonlarla ilişkili olabileceği yönündeydi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 107 yetişkin hastaya ait veriler nihai analize dahil edildi. Demografik özellikler, ameliyat öncesi ve sonrası laboratuvar bulguları, komorbiditeler, kan transfüzyon oranları, komplikasyonlar, mortalite, cerrahi türü, re-eksplorasyon oranı, hastanede kalış süresi kaydedildi.
BULGULAR: Anemi insidansı% 43.9 iken erkeklerde% 57.4 ile daha yüksekti. Anemik hastaların hastanede kalış süreleri anlamlı derecede uzun, YBÜ'ye yatış oranları daha yüksek, ameliyat öncesi ve sonrası kreatinin düzeyleri daha yüksek ve ameliyat sonrası Hb, Htc ve ameliyat öncesi INR düzeyleri daha düşüktü (p <0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ölüm oranı etkilenmese de, anemi daha yüksek YBÜ'ye yatış oranı ve daha uzun hastanede kalış ile ilişkiliydi. Anemiye bağlı perioperatif komplikasyonları azaltmak için göğüs cerrahisi hastalarında preoperatif aneminin tedavi edilmesi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: anemi, morbidite, mortalite, torasik cerrahi

Ayten Saraçoğlu, Didem Gungor Arslan, Tunç Laçin, Esra Yamansavcı Şirzai, Hasan Batirel, Christian Fenger-Eriksen, Mustafa Yüksel, Zuhal Aykac. The Effect of Preoperative Anemia on Postoperative Morbidity and Mortality in Patients Undergoing Thoracic Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 197-203

Corresponding Author: Ayten Saraçoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale