ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Prevalance Of Delirium After Open Heart Surgery And The Efficacy Of Dexmedetomidine [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 152-160 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.152

The Prevalance Of Delirium After Open Heart Surgery And The Efficacy Of Dexmedetomidine

Soner Aslankurt1, Nihan Yapıcı1, Türkan Kudsioğlu1, Nazan Atalan2, Yusuf Çetin1, İbrahim Uğur1, Zuhal Aykaç2
1Dr.Siyami Ersek Thoracicand Cardiovascular Surgery Traning And Resarch Hospital Anesthesiology And Reanimation Clinic
2Marmara University,faculty Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation

INTRODUCTION: Delirium is the most common neurological complication after heart surgery. Studies have reported different prevalence results due to factors as varying detection tools, diagnostic criteria. Our aim was to investigate the prevalence of delirium, predisposing factors and the effect of dexmedetomidine on therapy.
METHODS: After the ethic commitee approval, 30 patients who were diagnosed with delirium were selected as the study group and 1165 patients as the control, who had undergone heart surgery in first 7 months of 2013. The Confusion Assessment Method (CAM-ICU) was used as assesment tool and dexmedetomidine therapy was started. Patient’s demographics, length of surgery, the amount of blood and fluid, inotrophic therapy, length of stay in ICU and hospital were recorded. Statıstıcs: Kolmogorov – Smirnov test was used for normal distribution, Pearson Chi-Square test and Fisher’s Exact test were used for qualitative datas. Mann Whitney U test was used for the quantitave parameters.
RESULTS: After dexmetodomine, regression of symptomes were observed in 80% patients. Age, inotropic drugs, duration of surgey and cross-clamp time, the amount of blood were predisposing factors.The length of ICU and hospital stay was longer in Group D (7,5± 8 > 2,9±1days ICU, 14,7± 9 >9,6 ±3 HLOS)
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found the prevalance of delirium as 2.5%.Hypertension, duration of surgery and cross-clamp, amount of blood products were found as risk factors. We concluded that; addition of CAM-ICU to daily routine monitoring may provide early diagnose and appropriate therapy of delirium after heart surgery. Dexmedotomidine is a convinient and useful choice for therapy of delirium.

Keywords: Open Heart Surgery, Delirium, Dexmedetomidine

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Deliryum Sıklığı Ve Deksmedetomidin’in Etkinliği

Soner Aslankurt1, Nihan Yapıcı1, Türkan Kudsioğlu1, Nazan Atalan2, Yusuf Çetin1, İbrahim Uğur1, Zuhal Aykaç2
1Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Deliryum açık kalp cerrahisi sonrası en çok rastlanan nörolojik komplikasyonlardan biridir. Çalışmalarda deliryumu belirleme aracı ve tanı kriterlerinin değişik olması gibi nedenlerle farklı prevalans sonuçları bildirilmiştir. Çalışmamızda açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda deliryum sıklığını, hangi predispozan faktörlerle ilişkili olduğunu ve tedavide deksmedetomidin etkinliğini araştırmak istedik
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eğitim Planlama Kurulu izniyle 2013 yılı ilk 7 ayda açık kalp cerrahisi yapılan 1195 hastadan deliryum tanısı konulan 30 hasta prospektif olarak çalışma grubu, 1165 hasta kontrol grubu olarak seçildi. Deliryum tanısı için Konfüzyonun Değerlendirme Ölçeği (YBÜ-KDÖ) türkçe olarak uygulandı ve tedavi amacıyla dexmedetomidin başlandı. Hastaların özellikleri, operasyon süresi, kullanılan kan ve sıvı miktarı, inotrop destek varlığı, ekstübasyon,yoğun bakım ve hastanede kalış süresi kaydedildi.
İstatistik: Normal dağılımın incelenmesinde Kolmogorov - Smirnov; Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Pearson Ki-Kare testi ve Fisher Exact test kullanıldı. Niceliksel verilerde Mann Whitney U test kullanıldı.


BULGULAR: Deksmedetomidin sonrası hastaların %80 inde semptomlarda gerileme gözlendi. Deliryum için yaş, yüksek doz inotrop kullanımı,uzun operasyon ve kross klemp süresi, kullanılan kan ve sıvı miktarı predispozan faktörlerdi. Grup D’nin yoğun bakım ve hastanede kalış süresi daha uzundu.(7,5± 8 > 2,9±1 yb günü, 14,7± 9 >9,6 ±3 hastane günü)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda açık kalp cerrahisi sonrası deliryum sıklığı %2.5, hipertansiyon, operasyon ve kros klemp süresinin uzun olması, fazla kan kullanımı anlamlı risk faktörü olarak bulundu(p<0.05). YBÜ-KD֒nün günlük izlem formlarına eklenmesi, deliryumun erken tanısı ve uygun tedavisinin yapılabilmesini sağlayabilir kanısındayız. Deliryum tedavisinde deksmedetomidinin uygun ve yararlı bir seçenek olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Açık kalp Cerrahisi, Deliryum, Deksmedetomidin

Soner Aslankurt, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Nazan Atalan, Yusuf Çetin, İbrahim Uğur, Zuhal Aykaç. The Prevalance Of Delirium After Open Heart Surgery And The Efficacy Of Dexmedetomidine. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 152-160

Corresponding Author: Soner Aslankurt, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale