ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi From Theory to Science: Publication Characteristics of Medical Thesis Composed by Anesthesia Reanimation Residents in Turkey [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 244-249 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.60783

From Theory to Science: Publication Characteristics of Medical Thesis Composed by Anesthesia Reanimation Residents in Turkey

Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Türkan Kudsioglu, Nihan Yapici
University of Health Sciences, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Completing a medical thesis (MT) is regarded as a complementary component of residency training in Turkey. We believe, announcing these precious scientific records in worldwide accepted scientific journals is the most reliable way to promote their accessibility. In the presented research, our aim is to examine the publication statistics and the scientific quality of the MT written in the field of Anesthesiology and Reanimation (A&R).

METHODS: We collected the data about MTs from the web-site of the National Thesis data center of the Academic Educational Board in Turkey, and scanned the author name, title, and keywords of the MTs in the search engines of PubMed, Google Scholar, and Turkish Academic Network and Information Center Turkish Database.
RESULTS: Between the years 1975-2019, three thousand three hundred and fifty-two MTs were published, and we accessed to full texts of 1207 (36%) MTs. The publication rate was 11.3% (n=137), and 76 (55.4%) of these theses were published in a journal indexed in SCI/SCIE databases. MTs focusing on peripheral blocks, algology, and the subjects related to the problems in outpatient clinics had higher publication rates (p=0.003; p=0.022; p=0.014, respectively). According to Levels of Evidence and Grades of Recommendation System only 21 MTs were in Level III (15.3%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: MTs in the field of A&R have low publication rates. The foremost cause of the problem is that most MTs have low scientific evidence levels.

Keywords: Thesis, anesthesiology and reanimation, education, residency

Teoriden Bilime: Türkiye’de Anestezi ve Reanimasyon Asistanları Tarafından Hazırlanan Tezlerin Yayın Özellikleri

Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Türkan Kudsioglu, Nihan Yapici
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bir tez (MT) oluşturmak, Türkiye’de, tıpta uzmanlık eğitiminin tamamlayıcı bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Bu değerli bilimsel kayıtları dünya çapında kabul gören bilimsel dergilerde duyurmak, bu bilimsel verilerin erişilebilirliklerini artırmanın en güvenilir yoludur. Sunulan bu çalışmada, Türkiye’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon (A&R) alanında yazılan MT’lerin yayın istatistiklerini ve bilimsel kalitesini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: MT’ler ile ilgili verileri Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu, Ulusal Tez Veri Bankası web sitesinden toplandı. MT’lerin yazar adı, başlığı ve anahtar kelimeleri PubMed, Google Scholar ve Türk Akademik Ağı ve Bilgi Merkezi Türk Veritabanı kullanılarak aratıldı.
BULGULAR: 1975-2019 yılları arasında 3352 MT düzenlendi ve 1207 (% 36) tezin tam metnine ulaşıldı. Yayın oranı % 11.3 (n=137) idi ve bu tezlerin 76’sı (% 55.4) SCI / SCIE’de indekslenen bir dergide yayınlanmıştı. Periferik bloklar, algoloji ve poliklinik ile ilgili konulara odaklanan tezler daha yüksek yayın oranına sahipti (p=0.003; p=0.022; p=0.014, sırasıyla). Kanıt Düzeyleri ve Öneri Sistemi derecelerine göre yalnızca 21 MT’in Düzey III seviyesindeydi (%15.3).
TARTIŞMA ve SONUÇ: A&R alanındaki MT’ler düşük yayın oranlarına sahiptir. Sorunun en önemli nedeni, çoğu MT’in düşük bilimsel kanıt seviyelerine sahip olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Tez, anesteziyoloji ve reanimasyon, eğitim, ihtisas

Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Türkan Kudsioglu, Nihan Yapici. From Theory to Science: Publication Characteristics of Medical Thesis Composed by Anesthesia Reanimation Residents in Turkey. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 244-249

Corresponding Author: Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale