ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Fluid Therapy and Management (II) Monitoring and Prediction of Fluid Responsiveness [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 1-10 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.001

Fluid Therapy and Management (II) Monitoring and Prediction of Fluid Responsiveness

Zeynep Zühal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
Department of Anesthesiology and Reanimation, School of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey

Maintaining volume status and optimising the hemodynamic parameters plays paramount importance on postoperative morbidity and mortality. In the management of fluid therapy it is required to guarantee blood flow to maintain sufficient and safe tissue oxygenation and determine if cardiac output is sufficient in maintaining the metabolic demand. In critically ill patients, intravascular volume status must be correctly assessed and hemodynamic response (ie if the patient is capable of increasing in stroke volume or cardiac output by fluid loading) following fluid overload could be foreseen. Nowadays, certain hemodynamic monitors, provide dynamic parameters like stroke volume variation (SVV) and pulse pressure variation by continuously calculating stoke volume. To infuse optimum amount of fluid and to avoid the negative effects of fluid overloading appropriate hemodynamic monitoring which predicts fluid response should be applied and by applying rational fluid strategy, fluid therapy should be individualized for the patient.

Keywords: Fluid management, hemodynamia, monitoring, cardiac output, stroke volume, pulse pressure variation, Stroke volume variation, fluid responsiveness

Sıvı Tedavisi ve Yönetimi (II) Monitorizasyon ve Sıvı Yanıtlılığının Öngörülmesi

Zeynep Zühal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

İntravasküler volümün korunması ve hemodinamik optimizasyonun sağlanması postoperatif morbidite ve mortalite üzerine önemli rol oynar. Sıvı tedavisinin yönetiminde yeterli ve güvenli doku oksijenasyonunu sağlayacak kan akımının garanti edilmesi ve kalp debisinin metabolik ihtiyaçların karşılanmasında yeterli olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Kritik hastalarda intravasküler volüm durumunu doğru bir şekilde değerlendirmeli ve sıvı yüklemesini takiben gelişecek hemodinamik cevabı (yani hastanın sıvı yüklemeyle atım hacmini veya kalp debisini artırıp arttırmayacağını) öngörebilmeliyiz. Günümüzde, bazı hemodinamik monitörler, atım hacmini sürekli olarak hesaplayarak atım hacmi değişimi (SVV) ve nabız basıncı değişimi (PPV) gibi dinamik parametreler sağlayabilmektedir. Hastalara optimum sıvıyı vermek ve fazla sıvının yol açtığı olası olumsuzluklardan kaçınmak için, sıvı yanıtını tahmin eden uygun hemodinamik monitorizasyon yapılmalı ve akılcı bir sıvı stratejisi uygulanarak sıvı tedavisi hasta için kişiselleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sıvı tedavisi, hemodinami, monitorizasyon, kalp debisi, atım hacmi, nabız basıncı değişkenliği, atım hacmi değişkenliği, sıvı yanıtlılığı

Zeynep Zühal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş. Fluid Therapy and Management (II) Monitoring and Prediction of Fluid Responsiveness. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(1): 1-10

Corresponding Author: Zeynep Zühal Aykaç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale