ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Effect of Pain Training Before Thoracotomy Operation on Postoperative Pain Levels [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 213-220 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.37029

The Effect of Pain Training Before Thoracotomy Operation on Postoperative Pain Levels

Emel Gündüz1, Hakan Keskin2
1Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation Antalya, Turkey
2Akdeniz University Faculty Of Medicine, Department Of Chest Surgery Antalya, Turkey

INTRODUCTION: Postoperative pain is a condition that patients frequently complain about all over the world. The aim of this study was to investigate the effect of pain training before elective thoracotomy on postoperative pain levels in patients.
METHODS: 100 patients who underwent thoracotomy for any reason were included in the study. Patients were given a 20-30-minute training on postoperative pain and how the pain is controlled, and what the patient can do to minimize the pain 24-48 hours before thoracotomy. The patients were divided into two groups; those that were trained and those that were not trained. Extubation time was accepted as baseline (0 hour). At the hours of 4, 8, 12, 16, 20 and 24, patients were asked about their pain on the visual pain scale (VAS). Respiratory rate, blood pressure, heart rate, and oxygen saturation levels were recorded at the hours.
RESULTS: When VAS scores were compared between the two groups, no significant difference was found in the values measured at the 4th hour whereas there was a significant difference between the subsequent values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study showed that pain training before thoracotomy operation gradually decreased postoperative VAS pain scores in patients.

Keywords: thoracotomy, pain training, postoperative pain

Torakotomi Ameliyatı Öncesi Ağrı Eğitiminin Postoperatif Ağrı Düzeylerine Etkisi

Emel Gündüz1, Hakan Keskin2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Gögüs Cerrahisi Anabilim Dalı Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif ağrı tüm dünyada hastaların sıklıkla yakındığı bir durumdur. Çalışmamızda, elektif torakotomi ameliyatı öncesi hastaların ağrı eğitiminin torakotomi sonrası dönemde ağrı düzeylerine etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya herhangi bir nedenle torakotomi uygulanacak 100 hasta dâhil edildi. Çalışma grubuna torakotomiden 24-48 saat öncesinde; postoperatif oluşabilecek ağrı ve ağrının kontrolünün nasıl sağlandığı, hastanın ağrıyı azaltmak amaçlı neler yapabileceğini içeren 20 ile 30 dakika süren bir eğitim verildi. Hastalar ağrı konusunda eğitim verilen ve verilmeyen olarak iki gruba ayrıldı. Ekstübasyon saati 0 olarak kabul edildi. 4, 8, 12, 16, 20 ve 24. saatlerde hastalara vizuel ağrı skalası (VAS) üstünden ağrıları soruldu. Aynı saatlerde solunum sayısı, tansiyon, kalp hızı ve oksijen saturasyon düzeyleri kayıt altına alındı.
BULGULAR: İki grup arasında vizuel ağrı skorlamasının karşılaştırılmasında 4. saatte ölçülen değerler anlamsız, daha sonraki değerler istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarına göre; torakotomi operasyonu öncesi ağrı eğitiminin hastalarda postoperatif vizüel ağrı skorlarını giderek azalttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: torakotomi, ağrı eğitimi, postoperatif ağrı

Emel Gündüz, Hakan Keskin. The Effect of Pain Training Before Thoracotomy Operation on Postoperative Pain Levels. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 213-220

Corresponding Author: Emel Gündüz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale