ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Comparison of High-Risk Pulmonary Embolism Patients with and without COVID-19 [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 56-63 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.32848

Comparison of High-Risk Pulmonary Embolism Patients with and without COVID-19

Bengü Şaylan1, İsmail Selçuk2, Bülent Barış Güven3, Tayfun Çalışkan2, Nehir Selçuk4, İnsa Gül Ekiz İşcanlı5
1Department of Pulmonology, University of Health Science, Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Science, Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology, University of Health Science, Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Science, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Intensive Care, University of Health Science, Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: There has been a significant increase in pulmonary embolism (PE) cases during the coronavirus disease of 2019 (COVID-19) pandemic. In this study, we aimed to compare the effects of COVID-19 positivity on morbidity and mortality in patients treated with a diagnosis of high-risk PE.
Methods: In this single-center and observational study, patients who were referred to our center with the diagnosis of PE between January 1, 2019 and 2021 were retrospectively evaluated. Patients with moder-ate- and low-risk PE according to the European Society of Cardiology PE guidelines, those who did not undergo computed tomography pul-monary angiography (CTPA) or the ones who did not accept treatment were excluded from the study. The patients included in the study were divided into two groups, as those with and without COVID-19, and com-pared in terms of demographic data, comorbidities, symptoms, throm-boembolism in vessels other than the pulmonary artery, laboratory pa-rameters, treatments, and prognosis.
Results: A total of 384 PE cases were identified during the study pe-riod. Among them, 322 cases that were in the intermediate or low-risk category, 21 cases who did not undergo CTPA, and one case who did not accept thrombolytic therapy were excluded from the study. A total of 40 cases were included in the study. The groups with and without COVID-19 consisted of 23 and 17 patients, respectively. In the group of patients with COVID-19, inflammatory markers were higher, Wells score was lower, and thromboembolism was seen in vessels other than the pulmonary artery. The two groups were similar in terms of other labo-ratory parameters, demographic data, comorbidities, symptoms, treat-ment, and prognosis.
Conclusion: While the involvement of COVID-19 in PE etiology does not change mortality, it may cause more thrombosis development in both venous and arterial systems outside the pulmonary area by sig-nificantly increasing inflammation. However, the lower Wells scores in COVID-19 PE cases in our study indicate that new clinical assessment tools are needed to detect PE risk in COVID-19 patients.

Keywords: Acute pulmonary embolism, COVID-19, SARS-CoV 2, throm-bolysis, venous thromboembolism, Wells score

COVID-19 sonrası olan ve COVID-19 dan bağımsız oluşmuş Yüksek Riskli Pulmoner Emboli Hastalarının Karşılaştırılması

Bengü Şaylan1, İsmail Selçuk2, Bülent Barış Güven3, Tayfun Çalışkan2, Nehir Selçuk4, İnsa Gül Ekiz İşcanlı5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: “Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)” pandemisi sırasında pulmoner emboli olgularında önemli bir artış oldu. Bu çalışmada, yük-sek riskli pulmoner emboli tanısıyla tedavi edilen hastalarda COVID-19 pozitifliğinin morbidite ve mortalite üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: Bu tek merkezli gözlemsel çalışmada, 1 Ocak 2019-1 Ocak 2021 tarihleri arasında merkezimize pulmoner emboli tanısıyla sevk edi-len hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Avrupa Kardiyoloji Der-neği pulmoner emboli kılavuzlarına göre orta ve düşük riskli pulmoner emboli hastaları, bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi yapılmayan veya tedaviyi kabul etmeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan hastalar COVID-19 olan ve olmayan olarak iki gruba ayrılarak de-mografik veriler, komorbiditeler, semptomlar, pulmoner arter dışındaki damarlarda tromboembolizm, laboratuvar parametreleri, tedaviler ve prognoz karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma süresi boyunca toplam 384 pulmoner emboli olgusu tespit edildi. Bunlardan orta veya düşük risk kategorisindeki 322 olgu, bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi yapılmayan 21 olgu ve trom-bolitik tedaviyi kabul etmeyen bir olgu çalışma dışı bırakıldı. Toplam 40 olgu dahil edildi. COVID-19 olan ve olmayan gruplar sırasıyla 23 ve 17 hastadan oluşuyordu. COVID-19 olan hastalar grubunda inflamatuvar belirteçler daha yüksek, Wells skoru daha düşük ve pulmoner arter dışın-daki damarlarda daha fazla tromboembolizm görüldü. Diğer laboratuvar parametreleri, demografik veriler, komorbiditeler, semptomlar, tedavi ve prognoz açısından iki grup benzerdi.
Sonuç: COVID-19'un pulmoner emboli etiyolojisinde yer alması mor-taliteyi değiştirmezken, inflamasyonu önemli ölçüde artırarak pulmo-ner alan dışında hem venöz hem de arteriyel sistemlerde daha fazla tromboz gelişimine neden olabilir. Ancak çalışmamızda COVID-19 pul-moner emboli olgularında Wells skorlarının düşük olması, COVID-19 hastalarında pulmoner emboli riskini tespit etmek için yeni klinik de-ğerlendirme araçlarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut pulmoner emboli, COVID-19, SARS-CoV-2, ve-nöz tromboembolizm, Wells skoru, tromboliz

Bengü Şaylan, İsmail Selçuk, Bülent Barış Güven, Tayfun Çalışkan, Nehir Selçuk, İnsa Gül Ekiz İşcanlı. Comparison of High-Risk Pulmonary Embolism Patients with and without COVID-19. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 56-63

Corresponding Author: İsmail Selçuk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale