ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Clinical Effects of Different Rocuronium Doses Used in Pediatric Rigid Bronchoscopy [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 221-227 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.27147

Clinical Effects of Different Rocuronium Doses Used in Pediatric Rigid Bronchoscopy

Sema Şanal Baş, Yeliz Kılıç
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: The bronchoscopy employed for the diagnostic and therapeutic purposes in the children admitting as a result of foreign body aspiration is performed with general anesthesia. In our study, we aimed to compare clinical efficacy and perioperative adverse adverse effects (broncoscophy, body movement, laryngospasm, bronchospasm, hypoxemia) by using rocuronium in varying doses in our pediatric patients who underwent rigid bronchoscopy.
METHODS: Pediatric patients who were subjected to rigid bronchoscopy were included in a retrospective study. The patients receiving 0.3 mg/kg (ED95) of rocuronium were included in Group I, 0.45 mg/kg (1.5 x ED95) in Group II and 0.6 mg/kg (2 x ED95) in Group III. The patients were evaluated in terms of duration of anesthesia, duration of bronchoscopy, body movement, additional drugs and development of complications.
RESULTS: Total 60 patients, 19 female and 41 male, with age in the range of 6 months-6 years were included in the study. The duration of anesthesia was longer in Group III than the other two groups. When the groups were compared with regard to body movement, bronchospasm, laryngospasm and hypoxemia during the bronchoscopy, the adverse events in Group I were found to be significantly different. Anesthesia duration and adverse effects were significantly less in Group II.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study is used to different rocuronium doses for pediatric rigid bronchoscopy. We consider that the dose of 0.45 mg/kg rocuronium resulted in rapid relaxation and safe ventilation in the pediatric rigid bronchoscopy patients.

Keywords: Rigid bronchoscopy, pediatric, rocuronium bromide

Pediyatrik Rijit Bronkoskopide Uygulanan Farklı Rokuronyum Dozlarının Klinik Etkileri

Sema Şanal Baş, Yeliz Kılıç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Yabancı cisim aspirasyonu ile başvuran çocuklarda tanı ve tedavi için uygulanan bronkoskopi genel anestezi altında yapılmaktadır. Biz burada rijit bronkoskopi yapılan çocuk hastalarımızda rokuronyumu değişen dozlarda kullanarak en ideal ve güvenli dozu belirlenmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yabancı cisim aspirasyon nedeni ile başvuran ve rijid bronkoskopi yapılan çocuk hastalar çalışmaya dahil edildi. 60 çocuk hastanın 19 kız, 41 erkek yaşları 6 ay-6 yaş arasında retrospektif olarak çalışmaya alındı. Rocuronium 0.3 mg/kg (ED 95) alan hastalar Group I, rocuronium 0.45 mg/kg (1.5 x ED95) Group II, rocuronium 0.6 mg/kg (2xED95) alanlarda Group III olarak gruplandırıldı. Hastalar anestezi süresi, bronkoskopi süresi, vücut hareketliliği, ek ilaçlar ve komplikasyon gelişimi açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Anestezi süresi grup III’de diğer gruplara göre daha uzundu. Bronkoskopi uygulamasında vücut hareketliliği, bronkospazm, laringospazm ve hipoksemi açısından gruplar karşılaştırıldığında Grup I’ de yan etkiler anlamlı olarak farklı bulundu. Grup II' de anestezi süresi ve advers etkiler anlamlı olarak az bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda pediatrik rijit bronkoskopi için farklı roküronyum dozları kullanılmıştır. Pediyatrik rijit bronkoskopi hastalarında roküronyum dozunun 0,45 mg / kg ile hızlı kas gevşemesi ve güvenli ventilasyonla yapılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Rijit bronkoskopi, pediatri, rokuronyum bromid

Sema Şanal Baş, Yeliz Kılıç. Clinical Effects of Different Rocuronium Doses Used in Pediatric Rigid Bronchoscopy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 221-227

Corresponding Author: Sema Şanal Baş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale