ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi ARDS Case Treated With ECMO [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 272-276 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.08870

ARDS Case Treated With ECMO

Elvan Tekir Yılmaz, Duygu Demiriz Gulmez
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Giresun University Prf. Dr. İlhan Özdemir Training And Research Hospital Anesthesiology And Reanimation, Giresun,turkey

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is characterized with diffuse bilaterat radiologic infiltration, and a hypoxemic respiratory failure. A 48-year-old housewife hospitalized in a chest diseases hospital with the diagnosis of pneumonia was intubated for increased respiratory distress. The patient, who developed cardiac arrest three times underwent CRP for nearly 15 minutes. When she was admitted to intensive care unit of a tertiary healthcare institute, severe acidosis was detected in her first arterial blood gas sample (ph 6.9). Bilateral rales were heard in respiratory system auscultation and “cotton wool spots” were observed on her PA chest X-ray and initial diagnosis of ARDS was made. The patient was consulted with the department of infectious diseases, and zyvoxid 2x1 (avelox 1x1 meronem 2x1) were added to her antibiotherapy. The patient’s admission parameters were as follows: WBC 45000/mm3 CRP: 11 mg/dL sedimentation: 84 mg/dL. Although the patient was followed up on a mechanical ventilator with a protective ventilation strategy for 2 days, ECMO treatment was decided because PaO2 / FiO2 <100 and blood gas values did not improve. ECMO treatment was applied for 5 days. Then, the patient was extubated and transferred to the service without complications.

Keywords: ARDS, extracorporeal membranous oxygenation, pneumonia

ECMO İle Tedavi Edilen ARDS Olgusu

Elvan Tekir Yılmaz, Duygu Demiriz Gulmez
Giresun Üniversitesi Prf.dr İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,giresun

Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) bilateral radyolojik infiltrasyon ve hipoksemik solunum yetmezliği ile karakterizedir. Kırk sekiz yaşında ev hanımı pnömoni nedeniyle göğüs hastanesinde tedavi edilirken solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilmiş. Üç kez kardiyak arrest gelişen hastaya müdahale edilmiş yaklaşık 15 dk. CPR uygulanmış. Hasta 3. basamak yoğun bakıma kabul edildiğinde ilk kangazında ph’sı 6.9’du ve mix asidozu mevcuttu. Hasta SIMV modda MV’e bağlandı. Solunum sistemi oskültasyonunda bilateral ralleri mevcuttu. PAAC grafisinde atılmış pamuk manzarası olan hastaya ARDS ön tanısı koyuldu. İnfeksiyon hastalıkları ile konsulte edilen hastanın mevcut antibiyoterapisine zyvoxid 2x1 eklendi (avelox 1x1 meronem 2x1). Hastanın takiplerinde, kültürlerinde herhangi bir üreme saptanmadı.Hastanın giriş parametreleri WBC 45000 CRP: 11 mg/dL Sedimantasyon: 84 mg/dL. Hastanın 2 gün koruyucu ventilasyon stratejisiyle mekanik ventilatörde takip edilmesine rağmen PaO2 / FiO2<100 olması, kan gazı değerlerinin düzelmemesi üzerine ECMO tedavisi kararı verildi. Beş gün ECMO tedavisi uygulandı. Ardından extübe edilen hasta göğüs hastalıklarına devredilip komplikasyonsuz servise alındı.

Anahtar Kelimeler: ARDS, ekstrakorporeal mebranöz oksijenizasyon, pnömoni

Elvan Tekir Yılmaz, Duygu Demiriz Gulmez. ARDS Case Treated With ECMO. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 272-276

Corresponding Author: Duygu Demiriz Gulmez, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale