ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
The effects of antihypertensive drugs on intraoperative hemodynamics in noncardiac surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 161-167 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.161

The effects of antihypertensive drugs on intraoperative hemodynamics in noncardiac surgery

Hörmet Aytekin1, Ahmet Aytekin2, Osman Ekinci2, Asu Özgültekin2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Dr. Siyami Ersek Thorasic Cardiovascular Research Hospital, Istanbul
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Haydarpaşa Numune Research Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: Antihypertensive drugs have effects on hemodynamics during anesthesia. We aimed to compare the effects of antihypertensive drugs and medication withdrawal time on intraoperative hemodynamics in our study.
METHODS: Patients using antihypertensive drugs who were admitted to anesthesiology clinic were taken into the study by taking hospital approval and written informed consent. Antihypertensive drugs used by ASA I-III patients aged 18-75 years who underwent elective abdominal operation, withdrawal time and intraoperative hemodynamics were recorded. Frequently used angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI), calcium channel blockers (CCB) and angiotensin receptor blockers (ARB) are divided into 3 groups as ACEI or ARB (group 1), CCB (group 2) and ACEI + CCB or ARB + CCB (group 3). According to time of drug withdrawal, groups were divided into two subgroups: 24 hours before and the morning of operation. 124 of the 156 patients were taken into the study. 32 patients were excluded due to the inconvenience of using compulsory medication or withdrawal time. There was no significant difference in demographic data between the groups (p> 0,05). There was no significant difference between ACEI or ARB group and CCB group in mean arterial pressures service, before induction, intraoperatively and after extubation (p> 0.05). There was a significant difference in mean arterial pressures between these two groups and ACEI + CCB or ARB + CCB group, which was significantly lower in the ARB + CCB group (p <0.01).
RESULTS: Heart rate was significantly higher in the CCB group compared to the other two groups after extubation (p <0.05). In all three groups, the mean arterial pressure was found to remain at the normal limit compared to the group that was interrupted 24 hours before the morning of the operation (p <0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the ACEI + CCB or ARB + CCB groups, medication was given concomitantly and the interruption of medication on the morning of surgery allowed the intraoperative hemodynamics to remain more stable.

Keywords: Antihypertensive drugs, intraoperative, hemodynamics

Nonkardiyak cerrahide antihipertansif ilaçların intraoperatif hemodinami üzerine etkileri

Hörmet Aytekin1, Ahmet Aytekin2, Osman Ekinci2, Asu Özgültekin2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi EAH, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune EAH, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Antihipertansif ilaçların anestezi süresince hemodinami üzerine etkileri devam etmektedir. Çalışmamızda sık kullanılan antihipertansif ilaçların ve bu ilaçların kesilme zamanlarının intraoperatif dönemde hemodinami üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastane bilimsel onayı ve hastaların onamları alınarak anestezi polikliğine başvuran antihipertansif kullanan hastalar çalışmaya alındı. Elektif açık batın operasyonu geçirecek 18-75 yaş arası ASA I-III 156 hastanın kullandığı antihipertansif ilaçlar, kesilme zamanı ve intraoperatif dönem hemodinami verileri kaydedildi. Sık kullanılan Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri(ACEİ), kalsiyum kanal blokerleri (CCB) ve Anjiotensin reseptör blokerinin (ARB) oluşturduğu; ACEİ veya ARB (grup 1), CCB (grup 2) ve ACEİ+CCB veya ARB+CCB (grup 3) olarak üç grupta toplandı. İllaç kesilme zamanına göre gruplar, 24 saat önce ve operasyon sabahı olmak üzere iki alt gruba ayrıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 156 hastanın 124’ü değerlendirmeye alındı. 32 hasta ise daha az sıklıkla ilaç kullanımı veya kesme zamanının uygun olmaması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Demografik veriler açısında gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Servis, indüksiyondan önce, intraoperatif ve ekstübasyondan sonra ortalama arter basıncı değerlerinde ACEİ veya ARB grubu ile CCB grubu arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05), bu iki grup ile ACEİ+CCB veya ARB+CCB grubu arasında anlamlı ARB+CCB grubunda daha düşük olmak üzere ortalama arter basıncı değerlerinde fark bulundu.(p<0,01). Kalp atım hızı, CCB grubunda diğer iki gruba göre ekstübasyon sonrasında anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Her üç grupta da operasyon sabahı ilaç kesilen gruplarda ortalama arter basıncı, 24 saat önce kesilen gruba göre normal sınırlarda kaldığı görüldü.(p<0,05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: ACEİ+CCB veya ARB+CCB gruplarında ilaçların birlikte verilmesi ve operasyon sabahı ilaç kesilmesinin intraoperatif hemodinaminin daha stabil kalmasını sağladığı sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Antihipertansif ilaçlar, intraoperatif, hemodinami

Hörmet Aytekin, Ahmet Aytekin, Osman Ekinci, Asu Özgültekin. The effects of antihypertensive drugs on intraoperative hemodynamics in noncardiac surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 161-167

Corresponding Author: Hörmet Aytekin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale