ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Comparision of Different Sedative Protocols for Patients Undergoing Carotid Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 138-144 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.138

Comparision of Different Sedative Protocols for Patients Undergoing Carotid Surgery

Meltem Savran Karadeniz1, Ömür Aksoy1, Nükhet Sivrikoz1, Fatma Demircan2, Ömer Sayın3, Zerrin Sungur1, Nüzhet Mert Şentürk1
1Department Of Anesthesiology, Istanbul Universi̇ty, Istanbul, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Bezmialem University, Istanbul, Turkey
3Department Of Cardiovascular Surgery, Istanbul University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Carotid endarterectomy (CEA) under regional anesthesia provides real-time neurological assessment and is the preferred approach. We aimed to compare the effects of different sedative agents on hemodynamic parameters and anesthesia related complications CEA under cervical plexus block (CPB).
METHODS: After ethical committee approval, patients undergoing CEA with CPB between January 2011 and December 2014 were included in this retrospective clinical study. Subsequent to midazolam premedication, all subjects had CPB. Depth of sedation was adjusted between Ramsay scale II or III. Group I was under dexmedetomidine sedation with an infusion rate of 0.4-0.7 μg/kg/h/; whereas Group II had a bolus of 1-2 μg/kg fentanyl subsequent to initial midazolam dose and additional doses if required. Group III had an infusion of remifentanil of 1.5-3 μg/kg/h Complications (hemodynamic, respiratory or neurological), cross-clamp time, shunt requirement were all registered.
RESULTS: We enrolled 80 patients in this study with 33 (41%) in GI, 35 (44%) in GII and 12 (15%) in GIII. Systolic blood pressures and heart rate were comparable between groups (p>0.05) and there was no statistical difference within group analysis in time intervals (p>0.05). Hemodynamic complications or interventions did not show any difference between groups. Hypotension was seen in 4 patients in GI, 2 in GII and 1 in GIII. Bradycardia was present in 4 patients in GI, 2 in GII whereas hypertension was noted in only 1 within GII.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During CEA operations under regional anesthesia, dexmedetomidine, midazolam+fentanyl or remifentanyl provide safe sedation with similar minimal side effects without affecting patients' cooperation.

Keywords: carotid endarterectomy, cervical plexus block, dexmedetomidine, midazolam, remifentanil

Karotis Endarterektomisi Operasyonlarında Farklı Sedasyon Protokollerinin Karşılaştırılması

Meltem Savran Karadeniz1, Ömür Aksoy1, Nükhet Sivrikoz1, Fatma Demircan2, Ömer Sayın3, Zerrin Sungur1, Nüzhet Mert Şentürk1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Rejyonel anestezi, karotis endarterektomisinde (KEA) gerçek zamanlı nörolojik monitorizasyonu sağladığı için ilk seçenektir. Kliniğimizde servikal pleksus bloku (SPB) ile KEA geçiren hastalarda farklı ajanlarla yaptığımız sedasyonun hemodinami ve komplikasyonlar üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik Kurul onayı alındıktan sonra Ocak 2011-Aralık 2014 tarihleri arasında Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde SPB altında KEA geçiren tüm hastalar bu retrospektif çalışmaya dâhil edildi. Hastaların tümüne 0,01-0,03 mg/kg/sa midazolam ile premedikasyonu takiben SPB uygulandı. Sedasyon operasyon boyunca, Ramsay skalası II-III olacak şekilde ayarlandı. Bir gruba deksmedetomidin (GI) 0,4-0,7 μg/kg/sa diğer gruba (GII) ilk midazolam dozunu takiben 1-2 μg/kg fentanil yapıldı ve gereğinde 1mg bolus midazolam uygulandı. Üçüncü grupta (GIII) ise remifentanil 1,5- 3 μg/kg/sa infüzyonu vardı. Hastaların anestezi kayıtlarından faydalanarak hemodinamik parametreler kaydedildi. Ayrıca komplikasyonlar (hemodinamik, solunumsal, nörolojik), karotis kempaj süreleri ve şant gereksinimleri not edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 80 hastanın 33ü (%41) GI’de, 35i (%44) GII’de, 12si (%15) GIII’te yer aldı. Hastaların demografik ve operatif özellikleri açısından gruplar arasında fark gözlenmedi. Sistolik kan basıncında tüm zamanlarda hem gruplar arasında, hem de zamana bağlı grup içi değişiminde istatiksel anlamlılık bulunmadı (p>0,05). Kalp hızı gruplar arasında tüm zamanlarda ve grup içi zamana bağlı değişimde anlamlı fark göstermedi (p>0,05).
Hemodinamik komplikasyonlar ve müdahaleler açısından da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Hipotansiyon GI’de 4, GII’de 2, GIII’te 1 olguda görüldü. Bradikardi GI’de 4, GII’de 2 hastada olurken hipertansiyon GII’de tek hastada saptandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Rejyonel anestezi ile KEA’lerinde deksmedetomidin, midazolam + fentanil veya remifentanil benzer şekilde minimal hemodinamik yan etki ile hasta kooperasyonunu bozmadan güvenli sedasyona olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: karotis endarterektomisi, servikal pleksus bloğu, deksmedetomidin, midazolam, remifentanil

Meltem Savran Karadeniz, Ömür Aksoy, Nükhet Sivrikoz, Fatma Demircan, Ömer Sayın, Zerrin Sungur, Nüzhet Mert Şentürk. Comparision of Different Sedative Protocols for Patients Undergoing Carotid Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(4): 138-144

Corresponding Author: Meltem Savran Karadeniz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale