ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Fluid Therapy and Management [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(2): 35-42 | DOI: 10.5222/GKDAD.2017.035

Fluid Therapy and Management

Zeynep Zuhal Aykaç1, Mustafa Kemal Arslantaş2
1Department Of Anesthesiologly And Reanimation, School Of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey
2Department Of Anesthesiologly And Reanimation, Marmara University Pendik Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Fluid therapy is the most important and integral part of the perioperative care. The physiology and pathophysiology of fluid compartments should be considered when fluid therapy is applied. Continuity of hemodynamic stability and ensuring the adequate intravenous volume is the only effective treatment modality to maintain adequate perfusion pressure. Excessive fluid loading can also have serious adverse consequences as hypovolemia. Intravascular proteins and exogenous colloidal solutions remain in the vascular compartment when the endothelial glycocalyx membrane is in a healthy state. Endothelial damage due to mechanical stress, endotoxin exposure, ischemia-reperfusion injury, SIRS, sepsis, hyperglycemia, acute hypervolemia causes endocardial glycocalyx damage and interstitial oedema. Therefore, the continuity of normovolemia is important in macrocirculation. Fluid resuscitation, in the perioperative period, sepsis and burn patients where the endothelial injury is imminent, should be done according to the guidelines.

Keywords: Fluid therapy, fluid management, normovolemia, hypervolemia, hypovolemia, crystalloid, colloid

Sıvı Tedavisi ve Yönetimi

Zeynep Zuhal Aykaç1, Mustafa Kemal Arslantaş2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Sıvı tedavisi perioperatif dönemdeki tedavilerin ayrılmaz ve en önemli parçasıdır. Sıvı tedavisi uygulanırken vücuttaki sıvı kompartmanlarının fizyoloji ve patofizyolojisi gözönünde bulundurulmalıdır. Hemodinamik stabilitenin devamlılığı ve yeterli damar içi volümün sağlanması, yeterli perfüzyon basıncının sürdürülebilmesi için etkin olan tek tedavi yöntemidir. Hipovolemi kadar aşırı sıvı yüklenmesi de ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Endoteliyal glikokaliks membran sağlıklı durumda ise intravaskülar proteinler ve ekzojen kolloidal solüsyonlar damariçi kompartmanda kalırlar. Mekanik strese bağlı endotel hasarı, endotoksine maruziyet, iskemi-reperfüzyon hasarı, SIRS, sepsis, hiperglisemi, akut hipervolemi endoyelyal glikokaliksin hasarlanmasına ve interstisyel ödeme neden olur. Bu yüzden makro dolaşımda normovoleminin devamlılığı önemlidir. Perioperatif dönemde ve sepsis ve yanık gibi endotel hasarının olduğu durumlarda yapılan sıvı tedavisinde rehberlere uygun kullanıma dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sıvı tedavisi, Sıvı yönetimi, Normovolemi, Hipervolemi, Hipovolemi, Kristalloid, Kolloid

Zeynep Zuhal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş. Fluid Therapy and Management. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2017; 23(2): 35-42

Corresponding Author: Zeynep Zuhal Aykaç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale