ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
COVID-19 Could Be More Severe and Fatal in the Octogenarian and Nonagenarian Population in Intensive Care Unit [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 36-41 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.39259

COVID-19 Could Be More Severe and Fatal in the Octogenarian and Nonagenarian Population in Intensive Care Unit

Behiye Deniz Kosovali1, Büşra Tezcan1, Nevzat Mehmet Mutlu1, Seval İzdeş2
1Department of Critical Care, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara Yildirim Beyazit University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Objectives: In this study, it was aimed to determine demographic and clinical characteristics, supportive treatments in intensive care unit (ICU), mortality rates and factors affecting mortality by grouping COVID-19 in-tensive care patients as octogenarian and nonagenarian groups, and patients younger than 80-years-old.
Methods: The patients aged ≥18 years diagnosed with COVID-19 with PCR positivity in ICUs between March 19, 2020 and March 31, 2021 were included in this retrospective observational study.
Results: Of the 1004 PCR positive patients, 58.7% were male. The youngest patient was 20, the oldest patient was 100-years-old. There were 738 patients in Group 1 (20-79 years) and 266 patients in Group 2 (≥80 years). Between the two groups, gender, APACHE II score, need for intubation, need for vasopressor/inotrope, and patients in need of care were higher in Group 2 (p<0.001 for all). Only the patients in Group 1 were established ECMO. Hypertension (HT), cardiovascular, respira-tory and neurological diseases, number of comorbidity, and mortality rate were higher significantly in Group 2 (p<0.001, p=0.001, p=0.006, p<0.001, p<0.001, and p<0.001; respectively). Age, male gender, HT, in-tubation, and vasopressor/inotrope requirement were found to be pre-dictors of mortality.
Conclusion: COVID-19 may have a more severe and fatal course in the octogenerian and nonagenerian age group with high comorbidity in the ICU.

Keywords: COVID-19, intensive care unit, mortality rate, nonagenarian, octogenarian

COVID-19, Yoğun Bakım Ünitesindeki Octogenarian ve Nonagenerian Popülasyonda Daha Şiddetli ve Ölümcül Olabilir

Behiye Deniz Kosovali1, Büşra Tezcan1, Nevzat Mehmet Mutlu1, Seval İzdeş2
1Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, “Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)”a yakala-nan yoğun bakım hastalarını octogenarian ve nonagenarian grup ve 80 yaşından genç hastalar olarak gruplandırarak demografik ve klinik özel-liklerinin, yoğun bakımdaki destek tedavilerinin, mortalite oranlarının ve mortaliteye etkili faktörlerin belirlenmesi hedeflendi.
Yöntem: Retrospektif gözlemsel bu çalışmaya, 19 Mart 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında COVID-19 yoğun bakım ünitelerinde yatan po-limeraz zincir reaksiyonu pozitifliği ile COVID-19 tanısı alan ≥18 yaş has-talar dahil edildi.
Bulgular: Polimeraz zincir reaksiyonu pozitif 1004 hastanın %58,7’si er-kek, en genç hasta 20, en yaşlı hasta 100 yaşındaydı. Grup 1’de (20-79 yaş) 738, grup 2’de (≥80 yaş) 266 hasta vardı. Cinsiyet, akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi II (APACHE II) skoru, entübasyon ihtiyacı, vazop-resör/inotrop ihtiyacı ve bakım ihtiyacı olan hastalar grup 2’de daha faz-laydı (hepsi için p<0,001). Sadece grup 1’deki hastalara ekstrakorporeal membran oksijenasyonu uygulandı. Hipertansiyon, kardiyovasküler sis-tem, solunum sistemi ve nörolojik hastalıklar, komorbidite sayısı ve mor-talite oranı grup 2'de anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla; p<0,001, p=0,001, p=0,006, p<0,001, p<0,001, p<0,001). Yaş, erkek cinsiyet, hipertansiyon, entübasyon ve vazopresör/inotrop ihtiyacı mortalite prediktörleri olarak belirlendi.
Sonuç: COVID-19, yoğun bakım ünitesindeki octogenarian ve nonage-narian popülasyonda daha şiddetli ve ölümcül olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, mortalite oranı, nonagenarian, octoge-narian, yoğun bakım ünitesi

Behiye Deniz Kosovali, Büşra Tezcan, Nevzat Mehmet Mutlu, Seval İzdeş. COVID-19 Could Be More Severe and Fatal in the Octogenarian and Nonagenarian Population in Intensive Care Unit. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 36-41

Corresponding Author: Behiye Deniz Kosovali, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale