ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Use of N-Butyl Cyanoacrylate Embolization in the Treatment of Venous Insufficiency Case Series [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 281-285 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.05925

Use of N-Butyl Cyanoacrylate Embolization in the Treatment of Venous Insufficiency Case Series

Zafer Cengiz Er1, Alper İbrahim Tosya2
1Department of Cardiovascular Surgery, Yozgat Bozok University Medicine Faculty, Yozgat, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: Objective of this study is to analyze the results of patients who underwent embolization treatment with n-butyl cyanoacrylate in vena saphena magna due to chronic venous insufficiency (CVi).
Methods: 241 patients who underwent saphena ablation due to venous stasis between January 2017 and 2020 at Bozok University Medical Faculty Hospital were included in the study. Cyanoacrylate embolization (CAE) was performed on 249 extremities in 241 patients with vena saphena magna (VSM) diameter above 5.5 mm and saphena-femoral junction reflux duration longer than 0.5 s as measured by Color Doppler Ultrasonography (CDU). Patients were followed up with clinical examination at post-op Day 7 post-op and CDU scans at Months 1 and 6.
Results: Mean age was 42.7±12.35 years, and the average diameter of the saphenous vein was 8.21±2.5. The operation time was 15.27 minutes on average and the patients were discharged on the same day. Thrombophlebitis developed in 12 (4.81%) of our cases; cellulitis in 4 patients (1.60%); and erythema on the skin over the trace of the saphenous vein in 20 patients (8.03%) and improved with medical treatment. Partial recanalization was identified in 8 VSMs (3.21%) in CDU controls at Month 6. No patients developed deep vein thrombosis or neurological complications.
Conclusion: Shorter operation and discharge durations, high VSM obliteration, low complication rates are the outstanding properties of CAE. The fact that the technique is limited with patients with tortuous veins as is the case with all procedures requiring a catheter has not been able to completely exclude conventional surgery.

Keywords: Venous insufficiency, n-Butyl cyanoacrylat, Embolization.

Venöz Yetmezlik Olgu Serilerinin Tedavisinde N-Butil Siyanoakrilat Embolizasyonunun Kullanımı

Zafer Cengiz Er1, Alper İbrahim Tosya2
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi, Yozgat, Türkiye
2Koç Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik venöz staz nedeniyle vena safena magnada n-butil siyanoakrilat ile embolizasyon tedavisi gören hastaların sonuçlarını analiz etmektir.
Materyal ve Metot: Ocak 2017 - 2020 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde venöz yetmezlik nedeniyle safena ablasyonu yapılan 241 hasta çalışmaya dahil edildi. Renkli Doppler Ultrasonografi (RDU) ile ölçülen vena safena magna (VSM) çapı 5,5 mm'nin üzerinde ve safena-femoral bileşke reflü süresi 0,5 saniyeden uzun olan 241 hastada 249 ekstremiteye siyanoakrilat embolizasyonu (SAE) uygulandı. Hastalar ameliyat sonrası 7. Günde klinik muayene ve 1. ve 6. Aylarda RDU taramaları ile takip edildi.
Bulgular: Ortalama yaş 42.7 ± 12.35 yıl ve ortalama safen ven çapı 8.21 ± 2.5 idi. Operasyon süresi ortalama 15,27 dakika idi ve hastalar aynı gün taburcu edildi. Olgularımızın 12'sinde (% 4,81) tromboflebit gelişti; 4 hastada (% 1.60) selülit; 20 hastada (% 8.03) safen ven izi üzerinde ciltte eritem ve medikal tedavi ile düzeldi. Altıncı ayda RDU kontrollerinde 8 VSM'de (% 3.21) kısmi rekanalizasyon tespit edildi. Hastalarda derin ven trombozu veya nörolojik komplikasyon gelişmedi.
Sonuç: Daha kısa operasyon ve deşarj süreleri, yüksek VSM obliterasyonu, düşük komplikasyon oranları SAE'nin öne çıkan özellikleridir. Tekniğin, kateter gerektiren tüm prosedürlerde olduğu gibi, kıvrımlı damarları olan hastalarla sınırlı kullanım alanına sahip olması, geleneksel cerrahiyi tamamen dışlayamamıştır. CAE tedavisi, uygun vasküler yapılara sahip hastalar için başarılı sonuçları ile umut verici bir geleceğe sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Venöz yetmezlik, n-Bütil siyanoakrilat, Embolizasyon

Zafer Cengiz Er, Alper İbrahim Tosya. Use of N-Butyl Cyanoacrylate Embolization in the Treatment of Venous Insufficiency Case Series. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 281-285

Corresponding Author: Zafer Cengiz Er, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale