ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Evaluation of the Frequency of Atelectasis by Transthoracic Lung Ultrasound in Patients Undergoing Laparoscopic Bariatric Surgery Under General Anesthesia [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 70-80 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.74317

Evaluation of the Frequency of Atelectasis by Transthoracic Lung Ultrasound in Patients Undergoing Laparoscopic Bariatric Surgery Under General Anesthesia

Derya Erol1, Mustafa Kemal Arslantaş2, Gülbin Töre Altun3, Pelin Çorman Dinçer4, Elif Aslı Karadeniz5, Hilmi Ömer Ayanoğlu6
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Hitit University, Erol Olçok Training and Research Hospital, Çorum, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Demiroğlu Bilim University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Group Florence Nightingale Hospitals, Kadıköy Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Oral & Maxilofacial Surgery, Marmara University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey
5Department of Anesthesia, Karakoçan State Hospitals, Elazığ, Turkey
6Department of Anesthesiology, Jiahui International Hospital, Shanghai, China

Objectives: Both obesity and laparoscopic surgical methods are pre-disposing factors for atelectasis. We aimed to evaluate with lung ultra-sound (US), the incidence and location of atelectasis in patients under-going laparoscopic bariatric surgery.
Methods: Patients (n=143) between the ages of 18 and 65, BMI ≥30, and ASA 2-3 who underwent laparoscopic bariatric surgery were in-cluded in our prospective observational study. According to the lung US protocol, a total of 12 areas (anterior, lateral, and posterior areas divided into upper and lower regions) were scanned in both hemithorax preop-eratively and in the 1st h after surgery. In the perioperative period, vital parameters and mechanical ventilation parameters were recorded. The images were evaluated blindly by two anesthesiologists experienced in lung US according to the modified lung US scoring system (LUS).
Results: When the pre-operative and post-operative LUS scores were compared, we observed an increase in the LUS score in all areas except for both anterior upper areas (p<0.001). This increase was more pro-nounced, especially in the posterior and inferior parts of the lungs. We found the frequency of atelectasis to be 81.1%. The pCO2 values were increased (p<0.001) while the pO2 values were decreased (p<0.001) dur-ing the pneumoperitoneum and post-operative period as compared to the post-intubation period. During pneumoperitoneum, Ppeak values were increased while compliance values were decreased.
Conclusion: Lung US can be used in the diagnosis of atelectasis in obese patients. Atelectasis is seen at a high rate in patients undergoing laparoscopic bariatric surgery.

Keywords: Atelectasis, bariatric surgery, laparoscopy, lung ultrasound, obesity

Genel Anestezi Altında Laparoskopik Bariyatrik Cerrahi Geçiren Hastalarda Atelektazi Sıklığının Transtorasik Akciğer Ultrasonu ile Gösterilmesi

Derya Erol1, Mustafa Kemal Arslantaş2, Gülbin Töre Altun3, Pelin Çorman Dinçer4, Elif Aslı Karadeniz5, Hilmi Ömer Ayanoğlu6
1Hitit Üniversitesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Çorum, Türkiye
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Grup Florence Nightingale Hastaneleri, Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Karakoçan Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Elazığ, Türkiye
6Uluslararası Jiahui Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Şanghay, Çin

Amaç: Hem obezite hem de laparoskopik cerrahi yöntemler atelektazi için predispozan faktörlerdir. Bu nedenle çalışmada, laparoskopik bari-yatrik cerrahi geçiren hastalarda akciğer ultrasonu ile atelektazi gelişimi-nin ve insidansının değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Prospektif gözlemsel bu çalışmaya, laparoskopik bariyatrik cer-rahi uygulanan, 18-65 yaş arası, beden kitle indeksi ≥30 kg/m2, ASA II-III olan 143 hasta dahil edildi. Akciğer ultrasonu protokolüne göre ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci saatte her iki hemitoraksta toplam 12 alan (üst ve alt bölgelere ayrılan ön, yan ve arka alanlar) tarandı. Perio-peratif dönemde vital değerler ve mekanik ventilasyon değerleri kayde-dildi. Görüntüler akciğer ultrasonu kullanımında deneyimli iki anestezi uzmanı tarafından modifiye akciğer ultrasonu skorlama sistemine (LUS) göre kör olarak değerlendirildi.
Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası LUS skorları karşılaştırıldı-ğında her iki ön üst alan hariç tüm alanlarda LUS skorunda artış gözlendi (p<0,001). Bu artış özellikle akciğerlerin arka ve alt kısımla-rında daha belirgindi. Atelektazi gelişme sıklığı %81,1 idi. Entübas-yon sonrasına göre pnömoperitonyum süresince ve postoperatif dönemdeki pCO2 değerleri artarken (p<0,001), pO2 değerleri azaldı (p<0,001). Pnömoperitonyumla Ppeak değerleri artarken kompliyans değerleri azaldı.
Sonuç: Akciğer ultrasonu obez hastalarda atelektazi tanısında kullanı-labilir. Laparoskopik bariyatrik cerrahi uygulanan hastalarda atelektazi yüksek oranda görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer ultrason, atelektazi, bariyatrik cerrahi, obe-zite, laparoskopi

Derya Erol, Mustafa Kemal Arslantaş, Gülbin Töre Altun, Pelin Çorman Dinçer, Elif Aslı Karadeniz, Hilmi Ömer Ayanoğlu. Evaluation of the Frequency of Atelectasis by Transthoracic Lung Ultrasound in Patients Undergoing Laparoscopic Bariatric Surgery Under General Anesthesia. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 70-80

Corresponding Author: Mustafa Kemal Arslantaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale