ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Effect of Preoperative Oral Chlorhexidine Rinse on Ventilator Associated Pneumonia and ICU Mortality After Open Heart Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 241-246 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.33602

The Effect of Preoperative Oral Chlorhexidine Rinse on Ventilator Associated Pneumonia and ICU Mortality After Open Heart Surgery

Ibrahim Ugur1, Nurgul Yurtseven2, Senem Polat3, Sibel Yilmaz Ferhatoglu2, Seyda Ocalmaz4
1Medigunes Hospital, Manisa, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation,university Of Health Sciences Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Bahcesehir University, Istanbul, Turkey
4Department Of Infectious Diseases, University Of Health Sciences Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the most frequent nosocomial infection in the intensive care unit (ICU). VAP develops 10-20% of patients in 48 hours of mechanical ventilation. In this study, it was aimed to determine the effect of preoperative oral chlorhexidine rinse on VAP and mortality in patients undergoing open cardiac surgery.
Methods: 300 patients who were planned to undergo elective open cardiac surgery were included in this study. Patients were prospectively randomized into two groups by a computer software. Group 1: Patients brushing their teeth and then gargling with 0.12% chlorhexidine before bedtime at the last night before surgery and 15 minutes before going to the operating room. Group 2, It consisted of patients only brushing their teeth.
Results: VAP was seen in 3 patients (2.12%) in Group 1 and in 12 (8.10%) patients in Group 2 (p<0.02). Duration of intubation was 15±7.40 hours for Group 1 and 23 32.01 for Group 2. These differences were statistically significant (p <0.01). Although duration of ICU stay and hospital stay in Group 1 are shorter than in Group 2 but it was not statistically significant (p>0.05). There was no difference in mortality (p>0.05).
Conclusion: Consequently, chlorhexidine gluconate rinse before elective cardiac surgery reduced the VAP rate and duration of intubation but did not change the mortality rate and the length of ICU and hospital stay. On the other hand we think these results would be change in large multicentric studies.

Keywords: Chlorhexidine, Ventilator Associated Pneumonia, ICU mortality

Preoperatif Oral Klorheksidinin Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Ventilatör İlişkili Pnömoni ve YBÜ Mortalitesi Üzerine Etkisi

Ibrahim Ugur1, Nurgul Yurtseven2, Senem Polat3, Sibel Yilmaz Ferhatoglu2, Seyda Ocalmaz4
1Mediguneş Hastanesi, Manisa, Turkiye
2Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Bahçeşehir Üniversitesi
4Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Ventilatörle ilişkili pnömoni (VAP), yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) en sık görülen nozokomiyal enfeksiyondur. 48 saatlik mekanik ventilasyonda hastaların %10-20’sinde VAP gelişmektedir. Bu çalışmada, açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda preoperatif oral klorheksidin ile ağız çalkalamanın VİP ve mortaliteye etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya elektif açık kalp cerrahisi planlanan 300 hasta dahil edildi. Hastalar prospektif olarak bir bilgisayar yazılımı ile rastgele iki gruba ayrıldı. Grup 1: Ameliyattan önceki son gece yatmadan önce dişlerini fırçalayıp ardından %0.12 klorheksidin ile gargara ve ameliyathaneye gitmeden 15 dakika önce gargara yapan hastalar. Grup 2, Sadece dişlerini fırçalayan hastalardan oluşuyordu.
Bulgular: Grup 1’de 3 (%2,12), Grup 2’de 12 (%8,10) hastada VİP görüldü (p <0,02). Entübasyon süresi grup 1 için 15±7,40 saat ve grup 2 için 23±32,01 saatti. Bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.01). Grup 1’de YBÜ yatış ve hastanede kalış süreleri Grup 2’ye göre daha kısa olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Ölüm oranında fark yoktu (p> 0.05).
Sonuç: Sonuç olarak, elektif kalp cerrahisi öncesi klorheksidin glukonat ile ağız çalkalama, VİP oranını ve entübasyon süresini azalttı, ancak mortalite oranını ve YBÜ ve hastanede kalış süresini değiştirmedi. Öte yandan, bu sonuçların daha geniş çok merkezli çalışmalarda değişeceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Klorheksidin, Ventilatörle İlişkili Pnömoni, YBÜ mortalitesi

Ibrahim Ugur, Nurgul Yurtseven, Senem Polat, Sibel Yilmaz Ferhatoglu, Seyda Ocalmaz. The Effect of Preoperative Oral Chlorhexidine Rinse on Ventilator Associated Pneumonia and ICU Mortality After Open Heart Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 241-246

Corresponding Author: Sibel Yilmaz Ferhatoglu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale