ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Comparison of Hemodynamic and Sedative Effects of Midazolam-Fentanyl and Midazolam-Ketamine Combinations Used in Cardioersion Sedation [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 266-271 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.46338

Comparison of Hemodynamic and Sedative Effects of Midazolam-Fentanyl and Midazolam-Ketamine Combinations Used in Cardioersion Sedation

Murat Acarel1, Özlem Yıldırımtürk2, Nihan Yapici1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Cardiology, Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of the study is to compare the hemodynamic and sedation results of patients who underwent anesthesia for electrical cardioversion (EC) during a one-year period in the coronary intensive care unit, retrospectively.
Methods: 60 patients who were administered ketamine or fentanyl in addition to midazolam, which was administered EC for the correction of atrial fibrillation rhythm, were evaluated in terms of the study. According to the sedation applied to the patients, they were divided into two groups as Group F (midazolam-fentanyl) and Group K (midazolam-ketamine). The hemodynamic parameters of the groups before and after the procedure and the sedation data during and after the procedure were compared.
Results: The pre-intervention heart rate of the patients was found to be high in Group-F (p<0.05). There was no significant difference between the two groups in terms of systolic and diastolic blood pressures (p>0.05). While heart rate was observed to be statistically higher after the intervention in midazolam-fentanil applied patients, a statistically significant decrease was found in diastolic blood pressures (p<0.05). When Ramsay sedation scale was evaluated; There was no significant difference between the two groups at the 5th, 10th and 15th minutes (p>0.05).
Conclusion: It was determined that the combination of midazolam + fentanyl or midzolam + ketamine provided adequate sedation at standard doses and had no adverse effects on hemodynamic and sedation parameters. These results made us think that both protocols can be safely applied for electrical cardioversion sedation in intensive care units.

Keywords: electrical cardioversion, sedation, midazolam, fentanyl, ketamine

Kardiyoversiyon Sedasyonunda Kullanılan Midazolam-Fentanil ile Midazolam-Ketamin Kombinasyonlarının Hemodinamik ve Sedatif Etkilerinin Karşılaştırılması

Murat Acarel1, Özlem Yıldırımtürk2, Nihan Yapici1
1Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
2Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Kliniği

Amaç: Çalışmanın amacı, retrospektif olarak koroner yoğun bakımda bir yıllık süreçte, elektriksel kardiyoversiyon (EK) amacıyla anestezi uygulanmış hastaların hemodinamik ve sedasyon sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Atriyal fibrilasyon ritminin düzeltilmesi amacıyla EK uygulanmış midazolama ek olarak ketamin veya fentanil uygulanmış 60 hasta çalışma açısından değerlendirildi. Hastalara uygulanan sedasyona göre Grup F (midazolam-fentanil), Grup K (midazolam-ketamin) olarak iki gruba ayrılmıştır. Grupların işlem öncesi ve sonrası hemodinamik parametreleri ve işlem esnasında ve sonrasında sedasyon verileri karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların girişim öncesi kalp hızı Grup-F’de yüksek olarak tespit edildi (p<0.05). Sistolik ve diyastolik kan basınçları açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Midazolam-Fentanil uygulanan hastalarda kalp hızı girişim sonrası istatistiksel olarak yüksek gözlenirken, diyastolik kan basınçlarında istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptandı (p<0.05).Ramsay sedasyon skalası değerlendirildiğinde; 5, 10 ve 15. dakikalarda her iki grup arasında anlamlı fark görülmedi (p>0.05).
Sonuç: Midazolam+fentanil veya midzolam+ketamin kombinasyonunun, standart dozlarda yeterli bir sedasyon sağladığı, hemodinamik ve sedasyon parametrelerine olumsuz etkilerinin olmadığı saptandı. Bu sonuçlar bize her iki protokolün yoğun bakımlarda elektriksel kardiyoversiyon sedasyonu için güvenle uygulanabileceğini düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: elektriksel kardiyoversiyon, sedasyon, midazolam, fentanil, ketamin

Murat Acarel, Özlem Yıldırımtürk, Nihan Yapici. Comparison of Hemodynamic and Sedative Effects of Midazolam-Fentanyl and Midazolam-Ketamine Combinations Used in Cardioersion Sedation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 266-271

Corresponding Author: Murat Acarel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale