ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
The Relationship of Post-Operative FIB-4 Index Value with Morbidity and Early Mortality in Cardiac Surgery: A Retrospective Study [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 1-6 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.34735

The Relationship of Post-Operative FIB-4 Index Value with Morbidity and Early Mortality in Cardiac Surgery: A Retrospective Study

Hülya Yılmaz Ak1, Yasemin Özşahin2, Mehmet Ali Yeşiltaş3, Kerem Erkalp2, Ziya Salihoğlu2, Barış Sandal4
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Dr. Lütfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul University-Cerrahpasa, Institute of Cardiology, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Biostatistics, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey

Objectives: Hepatic injury is seen in 10% of patients who underwent cardiopulmonary bypass (CPB). The fibrosis-4 (FIB-4) index is a non-in-vasive scoring method for detecting liver failure and liver fibrosis. We aimed to examine the effect of FIB-4 index value changes, which is mea-sured in the early post-operative period, on morbidity and early mortal-ity in cardiac surgery patients.
Methods: All patients had undergone elective coronary artery bypass graft surgery with standard sternotomy in the 2 years and were included in the study. In our study, the change in the pre- and post-operative period of the FIB-4 index, which was calculated in the pre-operative and post-op-erative period, was examined. Patients’ demographic values, perioperative complications, amount of bleeding, total amount of fluid administered, and blood gas during cardiovascular bypass values were recorded.
Results: Patients were divided into two groups as those with FIB-4 index below 3.25 (Group 1) and above (Group 2). Group 1 consisted of 41 (27.2%) patients and Group 2 consisted of 110 (72.8%) patients. Although the mean time to intubate was higher in Group 2, no significant difference was found between the groups. The length of stay in the intensive care unit was significantly higher in Group 2 (p=0.033). When the 30-day mortality was compared, no difference was found between the groups (p=0.684).
Conclusion: It was observed that patients with high FIB-4 index have longer intensive care unit stay, which is an important morbidity criterion for cardiac surgery. We think that the post-operative period FIB-4 index may be effective in estimating morbidity in cardiac surgery patients.

Keywords: Cardiopulmonary bypass, FIB-4, fibrosis, hepatic failure, liver enzymes

Kardiak Cerrahi Sonrası FIB-4 İndeks Değerinin Morbidite ve Erken Mortalite ile İlişkisi: Retrospektif Çalışma

Hülya Yılmaz Ak1, Yasemin Özşahin2, Mehmet Ali Yeşiltaş3, Kerem Erkalp2, Ziya Salihoğlu2, Barış Sandal4
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilimdalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpasa, Kardiyoloji Enstitüsü, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilimdalı, Istanbul, Türkiye
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Istanbul Üniversitesi-Cerrahpasa, Bioistatistk Ana Bilimdalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Kardiyopulmoner baypas yapılan hastaların %10'unda bir miktar karaciğer hasarı görülmektedir. Fibrozis-4 (FIB-4) indeksi, karaciğer yet-mezliğini ve karaciğer fibrozunu saptamak için noninvaziv bir puanlama yöntemidir. Bu çalışmada, kalp cerrahisi hastalarında ameliyat sonrası er-ken dönemde ölçülen FIB-4 indeks değeri değişikliklerinin morbidite ve erken mortalite üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: Son iki yılda (2020-2021) standart sternotomi ile elektif koroner arter baypas greft cerrahisi geçiren 80 yaşın altındaki hastalar çalışmaya alındı. Çalışmada ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde ölçülen FIB-4 indeksinin ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemdeki değişi-mi değerlendirildi. Hastaların demografik değerleri, perioperatif kompli-kasyonlar, kanama miktarı, verilen toplam sıvı miktarı ve kardiyovasküler baypas sırasındaki kan gazı değerleri kaydedildi.
Bulgular: Hastalar, FIB-4 indeksi 3,25'in altında (Grup 1) ve üstünde (Grup 2) olanlar olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1 41 (%27,2) hastadan, grup 2 ise 110 (%72,8) hastadan oluşuyordu. Ortalama entübasyon süresi grup 2'de daha yüksek olmasına rağmen gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Yoğun bakımda kalış süresi grup 2'de anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,033). Otuz günlük mortalite karşılaştırıldığında gruplar ara-sında fark bulunmadı (p=0,684).
Sonuç: Kalp cerrahisi için önemli bir morbidite kriteri olan FIB-4 indeksi yüksek olan hastaların yoğun bakımda kalış süresinin daha uzun olduğu görüldü. Kalp cerrahisi hastalarında morbiditeyi tahmin etmede posto-peratif dönem FIB-4 indeksinin etkili olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Fibrozis, fibrozis 4 indeksi, hepatik yetmezlik, kardi-yopulmoner bypass, karaciğer enzimleri

Hülya Yılmaz Ak, Yasemin Özşahin, Mehmet Ali Yeşiltaş, Kerem Erkalp, Ziya Salihoğlu, Barış Sandal. The Relationship of Post-Operative FIB-4 Index Value with Morbidity and Early Mortality in Cardiac Surgery: A Retrospective Study. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 1-6

Corresponding Author: Mehmet Ali Yeşiltaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale