ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Awareness of Anesthesiology Practices in the Coronavirus Disease 2019 Pandemic and Coronavirus Disease 2019 Normalization Period [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 42-49 | DOI: 10.14744/GKDAD.2021.27676

Awareness of Anesthesiology Practices in the Coronavirus Disease 2019 Pandemic and Coronavirus Disease 2019 Normalization Period

Yasir İlyas, Ali Akdoğan, Ahmet Can Şenel
Department of Anesthesiology and Critical Care, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey

Objectives: On March 11, 2020, the World Health Organization declared the new coronavirus disease 2019 (COVID-19) as a global epidemic. This study aims to assess anesthesiology and reanimation physicians’ knowl-edge of the anesthesiology practices published by the Turkish Republic Ministry of Health during pandemic period, their awareness in Turkey.
Methods: This descriptive cross-sectional study included 2834 anes-thesiologist physicians who are members of Turkish Society of Anesthe-siology and Reanimation. Data were collected online over 8 weeks using a questionnaire form by SurveyMonkey (San Mateo, CA) website after national and local ethics committee approval.
Results: The study included 332 physicians (research associates and spe-cialist physicians). Eighteen participants were excluded from the study since they merely gave their consent and did not respond to the questions. It was determined that participants’ level of awareness about the possi-bilities of protection during the pandemic period was high, a low level of awareness about preparation for the operating room and case manage-ment, and a high level of understanding about the normalization period.
Conclusion: Anesthesiology and reanimation physicians had a mod-erate understanding and awareness of COVID-19 perioperative man-agement. Physicians were observed to have inadequate knowledge of algorithms for personal protective equipment, equipment disinfection protocol, and general anesthesia. In this era of easier access to the cur-rent information, it is critical to maintaining the highest level of knowl-edge and awareness among anesthesiology and reanimation physi-cians who manage the COVID-19 pandemic, to ensure the continuity of training to transfer them to team members, and to carry out procedures following the recommendations.

Keywords: Anesthesia, coronavirus disease 2019, coronavirus, pan-demic, personal protective equipment, questionnaire

COVID-19 Pandemisi ve COVID-19 Normalleşme Döneminde Anesteziyoloji Uygulamaları Farkındalığı

Yasir İlyas, Ali Akdoğan, Ahmet Can Şenel
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde, yeni koronavirüsü (COVID-19) küresel bir salgın olarak ilan etti. Bu çalışma, anesteziyoloji ve reanimasyon hekimlerinin pandemi döneminde Türkiye Cumhuri-yeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan anesteziyoloji uygulama-larına ilişkin bilgilerini, Türkiye'deki farkındalıklarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu çalışmaya, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyesi 2834 anestezi uzmanı hekim dahil edilmiş-tir. Veriler, ulusal ve yerel etik kurul onayından sonra SurveyMonkey (San Mateo, CA) web sitesi tarafından hazırlanan bir anket formu kullanılarak sekiz hafta boyunca çevrimiçi olarak toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 332 hekim (araştırma görevlileri ve uzman he-kimler) dahil edilmiştir. 18 katılımcı sadece onam verdiği ve soruları yanıtlamadığı için çalışmadan çıkarıldı. Katılımcıların pandemi döne-minde korunma olanaklarına ilişkin farkındalık düzeylerinin yüksek, ameliyathaneye hazırlık ve vaka yönetimine ilişkin farkındalık düzeyle-rinin düşük, normalleşme sürecini anlama düzeylerinin yüksek olduğu belirlendi.
Sonuç: Anesteziyoloji ve reanimasyon doktorları, COVID-19 perioperatif yönetimi konusunda orta düzeyde bir anlayışa ve farkındalığa sahipti. Hekimlerin kişisel koruyucu ekipman (KKE), ekipman dezenfeksiyon protokolü ve genel anestezi için algoritmalar konusunda yetersiz bil-giye sahip oldukları gözlemlendi. Güncel bilgilere erişimin daha kolay olduğu günümüzde, COVID-19 pandemisini yöneten anesteziyoloji ve reanimasyon hekimleri arasında bilgi ve farkındalığın en üst düzeyde tu-tulması, eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması, ekip üyelerine aktarılması ve taşınması kritik önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, anket, COVID-19, kişisel koruyucu ekip-man, koronavirüs, pandemi

Yasir İlyas, Ali Akdoğan, Ahmet Can Şenel. Awareness of Anesthesiology Practices in the Coronavirus Disease 2019 Pandemic and Coronavirus Disease 2019 Normalization Period. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 42-49

Corresponding Author: Ali Akdoğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale