ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Soğuk Kan Kardiyoplejisi Potasyum Konsantrasyonu Üzerine Hipoterminin Etkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(1): 16-20 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.016

Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Soğuk Kan Kardiyoplejisi Potasyum Konsantrasyonu Üzerine Hipoterminin Etkisi

Murat Peker1, Safinaz Karabayırlı1, Azra Özanbarcı1, Necmettin Çolak2, Rüveyda İrem Demircioğlu1, Bünyamin Uslu1
1Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
2Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Kardiyopulmoner baypasta, miyokard korumasında kardiyopleji kullanımı oldukça önemlidir. Hipoterminin koruyucu etkisinden yararlanmak için yüksek potasyum içeriğine sahip soğuk kan kardiyoplejisi oldukça yaygın kullanılmaktadır. Hipotermi potasyum konsantrasyonunu değiştirebilmektedir. Bu çalışmada hipoterminin kan kardiyoplejisi potasyum konsantrasyonu üzerine etkisini araştırdık.
YÖNTEMLER: Çalışmamız kardiyopulmoner baypas eşliğinde koroner arter baypas cerrahisi uygulanacak 70 hastada uygulandı. Hastalardan kardiyopulmoner baypasa geçmeden önce alınan arteriyel kan örneklerinden potasyum düzeyleri belirlendi. Kardiyopleji hazırlamak amacıyla, kardiyopulmoner baypasa geçildikten sonra kalp akciğer pompasından 400 ml kan alındı. Kardiyoplejideki potasyum düzeyi 16 mEq/L olacak şekilde potasyum klorür eklendi. Potasyum eklenmesinden sonra kan örneği alındı. Kan gazları, potasyum, sodyum, kalsiyum ve laktat düzeyleri ölçüldü. Kan kardiyopleji buzlu sıvı içerisine yerleştirilerek 4ºC ye kadar soğutuldu ve ölçümler yinelendi.
BULGULAR: Kan kardiyopleji örneklerinde potasyum düzeyleri 32˚C de 16.8±0.7 mEq/L, 4˚C de 16.3±0.7 mEq/L olarak ölçüldü (p=0.001). Kan gazı analizleri ve diğer elektrolitler arasında fark saptanmadı.
SONUÇ: Kan kardiyoplejisini 4ºC’ye soğutulduğunda potasyum düzeyleri azalmaktadır. Ancak bu azalma 0,5 mEq/L düzeylerinde olup, klinik açıdan önemli olmayabilir. Ancak, kardiyopleji hazırlanırken potasyum düzeyleri alt sınıra yakın hesaplanıyorsa, soğuma ile birlikte potasyum düzeyi alt sınırın altında kalabilir. Bu nedenle potasyum düzeylerini hedeflenen düzeyin biraz üzerinde tutulması yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: hipotermi, kardiyopleji, potasyum

The Effect of Hypotermia on Potassium Concentration in Blood Cardioplegia During Cardiopulmonary Bypass Surgery

Murat Peker1, Safinaz Karabayırlı1, Azra Özanbarcı1, Necmettin Çolak2, Rüveyda İrem Demircioğlu1, Bünyamin Uslu1
1Turgut Özal University Faculty Of Medicine Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara
2Turgut Özal University Faculty Of Medicine Department Of Cardiovascular Surgery, Ankara

OBJECTIVE: Cardioplegia is quite important for myocardial protection during cardiopulmonary by-pass In order to benefit from cardioprotective effect of hypotermia cold- blood cardioplegia is commonly used. Hypotermia can alter potassium concentration. In this study we have investigated the effect of hypotermia on potassium concentration in blood cardioplegia.
METHODS: We studied 70 patients who will undergo coronary artery bypass grafting with the aid of cardiopulmonary bypass. Potassium levels were measured from arterial blood samples of the patients before the cardiopulmonary bypass (CBP) operation. During CBP surgery, in order to achieve 16 mEq/L potassium levels, potassium was added to a 400 ml blood sample taken from cardiopulmonary pump to prepare blood cardioplegia. After addition of potassium, blood samples were deri altıwn to measure blood gases, potassium, sodium, calcium and lactate levels Blood cardioplegic solution was cooled at 4˚C in an ice water container and measurements were repeated.
RESULTS: Potassium levels were detected as 16.8±0.7 mEq/L at 32˚C and 16.3±0.7 mEq/L at 4˚C in samples of blood cardioplegic solution (p=0,001). There was no difference between analytical results of blood gases and other electrolytes.
CONCLUSION: A decrease in potassium levels is observed after cooling blood cardioplegic solution at 4ºC. However this decrease which occurs at 0.5 mEq/L concentrations may not be so important clinically. Whereas, during preparation of cardioplegic solution, estimated potassium levels were near the lower limits,m then cooling process might drop potassium levels below this lower limit. Therefore it may be helpful to keep the potassium level slightly above the target level.

Keywords: hypotermia, cardioplegia, potassium

Murat Peker, Safinaz Karabayırlı, Azra Özanbarcı, Necmettin Çolak, Rüveyda İrem Demircioğlu, Bünyamin Uslu. The Effect of Hypotermia on Potassium Concentration in Blood Cardioplegia During Cardiopulmonary Bypass Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(1): 16-20

Sorumlu Yazar: Safinaz Karabayırlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale