ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Koroner Revaskülarizasyon Olgusunda İnternal Juguler Ven Kateterizasyonuna Bağlı Gelişen Horner Sendromu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(4): 96-98 | DOI: 10.5222/GKDAD.2011.096

Koroner Revaskülarizasyon Olgusunda İnternal Juguler Ven Kateterizasyonuna Bağlı Gelişen Horner Sendromu

Funda Gümüş1, Kerem Erkalp1, Sıtkı Nadir Şinikoğlu1, Abdülkadir Yektaş1, Adil Polat2, Vedat Erentuğ2, Ayşin Alagöl1
1Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği
2Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

Santral venöz kateterizasyon, total parenteral beslenme, vazoaktif veya periferik venleri irrite eden ilaç uygulamalarında, hızlı sıvı ve kan infüzyonu gerektiren operasyonlarda, hemodinamik monitorizasyon takibinde, hemodiyaliz uygulaması ve trankütan pace elektrodlarının yerleştirilmesi amaçlı uygulanan invaziv bir işlemdir. Genellikle perkütan yaklaşımla yerleştirilen bu uygulamalarda %5-19oranında çeşitli komplikasyonlar görülebilir. Bu komplikasyonlardan nadir görülen biri de Horner sendromudur. Bu yazıda koroner revaskülarizasyon operasyonlarında kardiyak monitorizasyon rutini olarak uygulanan santral venöz kateterizasyon işleminde, internal juguler ven kateterizasyonuna bağlı Horner sendromu gelişen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Horner Sendromu, koroner revaskülarizasyon, internal juguler kateterizasyon, komplikasyon

Horner’s Syndrome In A Coronary Bypass Case Secondary To Internal Jugular Venous Cannulatıon

Funda Gümüş1, Kerem Erkalp1, Sıtkı Nadir Şinikoğlu1, Abdülkadir Yektaş1, Adil Polat2, Vedat Erentuğ2, Ayşin Alagöl1
1Bagcilar Research And Training Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic
2Bagcilar Research And Training Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic

Central venous cannulation is an invasive procedure used for total parenteral nutrition, vasoactive or venoirritating drug use, massive and rapid volume transfusion, hemodynamic monitorization, hemodialysis and percutaneous pacemaker implantations. Various complications may occur during or after this percutaneous procedure at an incidence of 5%-19%. One of the rare complications is Horner’s Syndrome. In this report, case of Horner’s Syndrome after internal jugular vein catheterization for central venous catheterization which was placed as a routine procedure in the coronary revascularization procedure was presented.

Keywords: Horner’s Syndrome, coroner revascularization, internal jugular catheterization, complication

Funda Gümüş, Kerem Erkalp, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Abdülkadir Yektaş, Adil Polat, Vedat Erentuğ, Ayşin Alagöl. Horner’s Syndrome In A Coronary Bypass Case Secondary To Internal Jugular Venous Cannulatıon. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(4): 96-98

Sorumlu Yazar: Funda Gümüş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale